Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι να διευρυνθεί το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο απαλλαγής για ποσό επένδυσης σε εγκεκριμένη μικρή ή μεσαία καινοτόμα επιχείρηση και σε εταιρικούς επενδυτές πέραν των φυσικών προσώπων. Το προτεινόμενο πλαίσιο, έχει διαμορφωθεί μετά από σειρά διαβουλεύσεων και μετά από έγκριση από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει ελεγχθεί από το Γραφείο της Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων.

Το φορολογικό πλεονέκτημα θα υπολογίζεται ως το 30% του ποσού που επενδύεται για επένδυση ιδίων κεφαλαίων από νομικό πρόσωπο προς εγκεκριμένη ΜΜΕ καινοτόμα επιχείρηση, νοουμένου ότι η έκπτωση αυτή δεν θα υπερβεί του 50% του φορολογητέου εισοδήματος του νομικού προσώπου με ανώτατο ποσό τις €150.000.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνεται στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην ενότητα 3.2 «Ενισχυμένη Έρευνα και Καινοτομία» όπου στοχεύεται η παροχή φορολογικών κινήτρων για προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο αποτελεί ορόσημο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με ημερομηνία εφαρμογής της νομοθεσίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Περαιτέρω με το εν λόγω νομοσχέδιο, ολοκληρώνεται το πακέτο των φορολογικών μέτρων του Σχεδίου Δράσης για την προσέλκυση εταιρειών για δραστηριοποίηση ή και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο, όπως εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 15 Οκτωβρίου, 2021.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Έρευνα-Ανάπτυξη, Εταιρείες, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

30 Ιουνίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

14 Ιουλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα