Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Το παρόν νομοσχέδιο σκοπό έχει την πλήρη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με το Άρθρο 14 της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

Οι κυριότερες πρόνοιες του τροποποιητικού νομοσχεδίου είναι οι ακόλουθες:

(α) Εισάγεται η υποχρέωση για προσκόμιση συμβουλής από επαγγελματία υγείας, σχετικά με το εάν ο αιτητής είναι σε κατάσταση να συμμετάσχει σε προσωπική συνέντευξη, εν αντιθέσει με την ισχύουσα δυνατότητα της Υπηρεσίας Ασύλου να συμβουλεύεται επαγγελματία υγείας, χωρίς, όμως, να υποχρεούται.

(β) Διασφαλίζεται η νομική ασφάλεια της πρόνοιας σχετικά με τις υλικές συνθήκες υποδοχής και/ ή τον περιορισμό/ ανάκληση αυτών.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εναρμόνιση ΕΕ, Μεταναστευτικό
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα