Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικές Απαλλαγές) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2022

Σκοπός των κανονισμών είναι η συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2235 της 16ης Δεκεμβρίου 2019 που τροποποιεί την Oδηγία 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας και την Oδηγία 2008/118/ΕΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης όσον αφορά τις αμυντικές προσπάθειες στο πλαίσιο της Ένωσης.

Με την εν λόγω Οδηγία εισάγεται απαλλαγή από τον ΦΠΑ, η οποία να καλύπτει την παράδοση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που προορίζονται για χρήση των ενόπλων δυνάμεων ενός κράτους μέλους ή του πολιτικού προσωπικού που τις συνοδεύει ή για εφοδιασμό των λεσχών και κυλικείων τους, όταν οι δυνάμεις αυτές συμμετέχουν σε αμυντική προσπάθεια για την υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) εκτός του κράτους μέλους τους. Οι παραδόσεις αγαθών ή οι παροχές υπηρεσιών που προορίζονται για τις ένοπλες δυνάμεις του κράτους μέλους στο οποίο παραδίδονται τα εν λόγω αγαθά ή παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες θα εξαιρούνται από την απαλλαγή από τον ΦΠΑ.

Προβλέπεται επίσης απαλλαγή από τον ΦΠΑ για αγαθά, τα οποία εισάγονται από τις ένοπλες δυνάμεις ενός κράτους μέλους και προορίζονται είτε για χρήση από τις δυνάμεις αυτές, ή το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει ή για εφοδιασμό των λεσχών και κυλικείων τους, όταν οι δυνάμεις αυτές συμμετέχουν σε αμυντική προσπάθεια για την υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ εκτός του κράτους μέλους τους.

Οι εν λόγω απαλλαγές ισχύουν μόνο σε καταστάσεις όπου οι ένοπλες δυνάμεις εκτελούν καθήκοντα άμεσα συνδεδεμένα με αμυντική προσπάθεια στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, και δεν καλύπτουν μη στρατιωτικές αποστολές στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ. Αγαθά ή υπηρεσίες που παρέχονται για χρήση πολιτικού προσωπικού καλύπτονται από τις απαλλαγές, μόνο όταν το πολιτικό προσωπικό συνοδεύει τις ένοπλες δυνάμεις που εκτελούν καθήκοντα άμεσα συνδεδεμένα με αμυντική προσπάθεια στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ εκτός του κράτους μέλους τους.

Οι απαλλαγές που προβλέπονται στους κανονισμούς θα πρέπει να θεσπιστούν μέχρι 30 Ιουνίου, 2022 και να εφαρμοστούν από 1 Ιουλίου, 2022.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Άμυνα, Εναρμόνιση ΕΕ, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα