Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Χαρτοσήμων Νόμου, ώστε να τυγχάνει εξαίρεσης από την επιβολή τελών χαρτοσήμανσης η σύμβαση και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αφορά την υποθήκη αεροπλάνου εγγεγραμμένου στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών ή μεριδίου αεροπλάνου ή οποιουδήποτε άλλου συμφέροντος επί του αεροπλάνου. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Αεροπορία, Χαρτόσημα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

Ημερολόγιο

11 Μαΐου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

13 Ιουλίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα