Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου, ώστε να καθίστανται δικαιούχοι του επιδόματος τέκνου και επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας οι οικογένειες των οποίων το οικογενειακό εισόδημα υπερβαίνει κατά πολύ λίγο τα προβλεπόμενα στον νόμο ανώτατα εισοδηματικά κριτήρια παροχής των εν λόγω επιδομάτων, με αποτέλεσμα την πλήρη απώλεια του δικαιώματος παροχής των επιδομάτων αυτών. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Επιδόματα, Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Μάριος Μαυρίδης

Ημερολόγιο

11 Μαΐου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα