Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νομου ώστε οι αποφάσεις του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου να καθίστανται δεσμευτικές για τα μέρη, σε κάθε περίπτωση που ο καταναλωτής αποδέχεται την δεσμευτικότητα της εκδοθείσας απόφασής του.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση θα επεκταθεί περαιτέρω και θα διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα του θεσμικού ρόλου του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου προς όφελος των καταναλωτών, των χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα αφού θα περιορίστούν οι συνέπειες που προκαλεί η ιδιάζουσα και άλλη θέση ισχύος, την οποία κατέχουν οι χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις χωρίς βλάβη των καλώς νοουμένων συμφερόντων τους. Συναφώς θα επιτευχθεί παραπέρα εξυγίανση των σχέσεων μεταξύ των δύο μερών και θα ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες που προκαλεί η ενδεχόμενη ανισότητα μεταξύ τους.

Επιπρόσθετα, θα επεκταθεί η αποτελεσματικότητα της εξώδικης διευθέτησης διαφορών χρηματοοικονομικής φύσης, με αποτέλεσμα την αποφόρτιση των Δικαστηριών της Δημοκρατίας ενώ παράλληλα, θα δημιουργηθεί ευνοϊκότερο κλίμα στις σχέσεις μεταξύ των χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων και των καταναλωτών των υπηρεσιών τους αφού θα ενθαρρύνονται οι χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις να αναπτύσσουν αποτελεσματικές μεθόδους εξυπηρέτησης πελατών και διαχείρισης παραπόνων, στο επίπεδο της επιχείρησής τους.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Εταιρείες, Πιστωτικά ιδρύματα, Προστασία καταναλωτή

Ημερολόγιο

7 Ιουλίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα