Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Με την πρόταση νόμου σκοπείται η τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου ώστε να παρασχεθεί στην εκάστοτε διαχειριστική επιτροπή η εξουσία να εκδίδει: 

(α) βεβαίωση εξόφληση συνεισφοράς σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης μονάδας σε κοινόκτητη οικοδομή δεν έχει οφειλόμενη συνεισφορά, 

(β) βεβαίωση ρύθμισης εξόφλησης συνεισφοράς σε περίπτωση που έχει καταρτιστεί σχέδιο αποπληρωμής οφειλόμενης συνεισφοράς. 

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις γίνεται προσπάθεια να απαμβλυνθεί το πρόβλημα των ανεξόφλητων κοινοχρήστων τελών που έχει ως αποτέλεσμα κοινόκτητες οικοδομές να παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης και αδιαφορίας. 

Η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας προωθείται ώστε οι διατάξεις αυτής να συνάδουν με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις που προωθούνται με την πρόταση νόμου με τίτλο ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Νίκος Γεωργίου

Ημερολόγιο

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα