Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ώστε για σκοπούς παραχώρησης κοινωνικών παροχών από το κράτος, βάσει του νόμου αυτού, η αναπηρία προσώπου να μη διακρίνεται σε μέτρια, σοβαρή ή ολική. 

Ειδικότερα, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να απαλειφθεί η στρέβλωση που διαπιστώνεται στην υφιστάμενη ρύθμιση βάσει της οποίας ως «άτομο με αναπηρία» θεωρείται πρόσωπο το οποίο έχει σοβαρή ή ολική αναπηρία ή μέτρια νοητική αναπηρία, η οποία πιστοποιείται από το προβλεπόμενο στον νόμο «Σύστημα Αξιολόγησης της Αναπηρίας». 

Συναφώς, επισημαίνεται ότι η ισχύουσα διάκριση κρίνεται ως μη αποδεκτή, δεδομένου αφενός ότι κάθε πρόσωπο το οποίο είναι ανάπηρο εμποδίζεται από την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή του στην κοινωνία σε ίση βάση με τα άλλα πρόσωπα και αφετέρου ότι η πολιτεία έχει υποχρέωση να προστατεύει τα δικαιώματα κάθε προσώπου χωρίς καμία διάκριση και να διασφαλίζει την άσκησή τους κατά τρόπο που κανένα πρόσωπο να μην κινδυνεύει ούτε να βρίσκεται στο περιθώριο της κοινωνίας. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: ΑμεΑ, Επιδόματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Λίνος Παπαγιάννη, Σωτήρης Ιωάννου, Χρίστος Χρίστου

Ημερολόγιο

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα