Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2022

Επειδή έχει διαπιστωθεί ότι αριθμός ιδιοκτητών μονάδων σε κοινόκτητες οικοδομές δεν καταβάλλει την καθορισμένη από την εκάστοτε διαχειριστική επιτροπή συνεισφορά με συνέπεια την δημιουργία συνθηκών αδικίας εις βάρος των συνετών ιδιοκτητών. Περαιτέρω, επειδή η μη καταβολή συνεισφοράς εκ μέρους ιδιοκτητών μονάδων δυσχεραίνει την εκάστοτε διαχειριστική επιτροπή στην άσκηση των καθηκόντων της, ήτοι να προβεί σε εργασίες συντήρησης, επιδιόρθωσης αποκατάστασης και ασφάλισης της κοινόκτητης ιδιοκτησίας. 

Ως εκ των ανωτέρω με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η τροποποίηση των περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμων του 1965 έως (Αρ. 2) του 2021 ώστε κατά την μεταβίβαση μονάδας σε κοινόκτητη οικοδομή να απαιτείται η παρουσίαση βεβαίωσης εξόφλησης συνεισφοράς ή βεβαίωση ρύθμισης εξόφλησης συνεισφοράς από τον πωλητή για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση της κυριότητας. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Νίκος Γεωργίου

Ημερολόγιο

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα