Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε να αναθεωρηθούν ορισμένες διατάξεις του αναφορικά με τη σύσταση διαχειριστικών επιτροπών στις κοινόκτητες οικοδομές. Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου προβλέπονται τα ακόλουθα:

(α) Η ποινικοποίηση της άρνησης ή παράλειψης συμμόρφωσης κυρίου μονάδας κοινόκτητης οικοδομής με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου ή τις πρόνοιες των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών που αφορούν τη σύσταση της διαχειριστικής επιτροπής, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κωλύματος στη σύσταση της εν λόγω επιτροπής.

(β) Αναθεώρηση της διάταξης σύμφωνα με την οποία ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δύναται να διορίσει διαχειριστική επιτροπή για κοινόκτητη οικοδομή, σε περίπτωση κατά την οποία αυτή είτε δεν συστάθηκε είτε πλέον δεν λειτουργεί, ώστε ο διορισμός αυτός να μην εναπόκειται στη διακριτική του ευχέρεια, αλλά να καταστεί υποχρεωτικός.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να βελτιωθεί το ισχύον νομοθε τικό πλαίσιο το οποίο ρυθμίζει τη διαχείριση των κοινόκτητων οικοδομών.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα, Οικοδομές
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Μαρίνος Μουσιούττας

Ημερολόγιο

26 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα