Ο περί Εκθέσεως Διαφημίσεων (Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εκθέσεως Διαφημίσεων (Έλεγχος) Νόμου, ώστε να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου και να μην περιορίζεται στους ιδιοκτήτες ή κατόχους των ακινήτων επί των οποίων ανεγείρεται η διαφημιστική πινακίδα ή προβάλλεται η διαφήμιση.

Ειδικότερα, προτείνεται όπως οι διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας εφαρμόζονται και σε πρόσωπα τα οποία διαφημίζουν επιχείρηση, επάγγελμα, εμπόριο ή εργασία ή επιτρέπουν ή ανέχονται οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να διαφημίζει επιχείρηση, επάγγελμα, εμπόριο ή εργασία σε γη που δεν είναι ιδιόκτητη ή γη που βρίσκεται στην κατοχή ή χρήση τους ή γη στην οποία εργάζονται.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματικός ο έλεγχος της προβολής διαφημίσεων σε διαφημιστικές πινακίδες.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Διαφήμιση
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Μαρίνος Μουσιούττας

Ημερολόγιο

26 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα