Αναβολή φορολογικών ελαφρύνσεων υψηλόμισθων και απόσυρση κυρώσεων διαφθοράς

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 15/06/2023, ανέβαλε για δεύτερη φορά τη ψήφιση του νομοσχεδίου σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, έτσι ώστε η απαλλαγή του 50% της αμοιβής από πρώτη εργοδότηση στη Δημοκρατία να παραχωρείται μέχρι την εξάντληση της περιόδου των 17 φορολογικών ετών και να μην τερματίζεται σε περίπτωση που το άτομο αλλάζει εργοδότη. 

Επιπρόσθετα, αποσύρθηκε νομοσχέδιο σκοπός του οποίου ήταν η τροποποίηση του περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (Κυρωτικού) Νόμου, ώστε να επιβληθούν αποτελεσματικές, σύμμετρες και αποτρεπτικές κυρώσεις κατά νομικών προσώπων που καταδικάζονται για τη διάπραξη αδικημάτων διαφθοράς, τα οποία προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς. 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  

Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Πορτογαλίας για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω σχέδιο νόμου σκοπός του οποίου είναι η κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Πορτογαλίας για Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών.  

Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας σχετικά με το Καθεστώς των Δυνάμεών τους (Κυρωτικός) Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω σχέδιο νόμου σκοπός του οποίου είναι η κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για το Καθεστώς του Στρατιωτικού τους προσωπικού.  

Ο περί της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Ιαπωνίας, αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω σχέδιο νόμου σκοπός του οποίου είναι η κύρωση της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Ιαπωνίας, αφετέρου. 

Ο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Νόμου με σκοπό την αντικατάσταση των προβλεπόμενων ποινών και τη μετατροπή τους από λίρες σε ευρώ, ιδιαίτερα ενόψει της έναρξης ισχύος του περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Διατάγματος του 2022 από την 1η Ιανουαρίου του 2023, στο οποίο και θα εφαρμόζονται. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται όπως οι ποινές για παραβίαση του Διατάγματος για τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό καταστούν ουσιαστικές, αποτρεπτικές και ανταποκρίνονται στα δεδομένα της εποχής. 

Αυξάνονται τα πρόστιμα σε εργοδότες που δεν καταβάλλουν μισθούς

Αυξάνεται το ύψους του μέγιστου προστίμου που μπορεί να επιβληθεί σε εργοδότη σε περίπτωση μη καταβολής μισθού σε εργοδοτούμενο, σύμφωνα με νόμο που ψήφισε η Βουλή.

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τροποποίηση το νόμου περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Νόμου, ώστε να επέλθει αύξηση των προβλεπόμενων ποινών και μετατροπή τους από λίρες σε ευρώ. Υπέρ ψήφισαν 36 βουλευτές, ενώ υπήρξε και μια αποχή.

Με βάση τον νόμο που ψηφίστηκε, το ύψος του μέγιστου προστίμου που δύναται να επιβληθεί σε εργοδότη σε περίπτωση μη καταβολής μισθού σε εργοδοτούμενο αυξάνεται από 100 λίρες σε 5 χιλιάδες ευρώ και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του μετά την καταδίκη του, από 25 λίρες σε 50 ευρώ για κάθε ημέρα παράβασης.

Επίσης στον νόμο μετατρέπεται από λίρες σε ευρώ το ύψος του μέγιστου προστίμου που δύναται να επιβληθεί σε περίπτωση μη τήρησης από τον εργοδότη μητρώου μισθών αναφορικά με τους εργοδοτουμένους του για τους οποίους εφαρμόζεται το διάταγμα για τον κατώτατο μισθό.

Προβλέπεται επίσης αύξηση του ύψους του μέγιστου προστίμου που δύναται να επιβληθεί σε εργοδότη που λαμβάνει άμεσα ή έμμεσα αμοιβή για μαθητεία από εργαζόμενο υπό το καθεστώς μαθητείας ή εκπαίδευσης για τον οποίο εφαρμόζεται το διάταγμα για τον κατώτατο μισθό από 100 λίρες σε 5 χιλιάδες ευρώ.

Αυξάνεται επίσης το μέγιστο πρόστιμο που μπορεί να επιβληθεί σε πρόσωπο που παρεμποδίζει επιθεωρητή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή παραλείπει ή αρνείται να υποβάλει σε αυτόν οποιαδήποτε μισθοδοτική κατάσταση ή οποιοδήποτε μητρώο μισθών δυνάμει των διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας από είκοσι πέντε λίρες σε πέντε χιλιάδες ευρώ.

Ακόμα το μέγιστο πρόστιμο που δύναται να επιβληθεί σε πρόσωπο που υποβάλλει ψευδή στοιχεία σε επιθεωρητή αυξάνεται από 150 λίρες σε 5 χιλιάδες ευρώ.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ:

Stockwatch: Στις €5 χιλ. το πρόστιμο για κατώτατο μισθό

Ο περί Κοινών Ομάδων Έρευνας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Κοινών Ομάδων Έρευνας Νόμου, για εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2022/211/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2022, σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.    

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που αναβλήθηκαν: 

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 10) Νόμος του 2022   

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση για το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, έτσι ώστε η απαλλαγή του 50% της αμοιβής από πρώτη εργοδότηση στη Δημοκρατία να παραχωρείται μέχρι την εξάντληση της περιόδου των 17 φορολογικών ετών και να μην τερματίζεται σε περίπτωση που το άτομο αλλάζει εργοδότη. 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που αποσύρθηκαν: 

Ο περί Υφυπουργών της Δημοκρατίας Νόμος του 2013 

Ο περί Εκχωρήσεως της Ενασκήσεως των Εξουσιών των Απορρεουσών εκ τινός Νόμου, (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 

Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 

Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου Νόμος του 2018 

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020 

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020 

Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 

Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Επιτροπών/Ολομέλειας ημερομηνίας 26/02/2024 – 01/03/2024

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και της Ολομέλειας έχει ως εξής:            Δευτέρα 26/02/2024            Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, 9:00 π.μ..   Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, 10:00 π.μ..        Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, 11:00 π.μ..  Τρίτη 27/02/2024             Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων, 9:00 π.μ..           Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 9:00 π.μ..                     Επιτροπή για

Αποφάσεις Ολομέλειας

Ζήτησαν φορολόγηση υπερκερδών εταιρειών ενέργειας οι βουλευτές, έντονη κριτική με αφορμή μέτρα για πρόσφυγες

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/02/2024, υπερψήφισε τον προϋπολογισμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων, ύψους €5.710.717 και €353.38 αντίστοιχα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024   Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο