Υπερψήφιση νομοσχεδίου ρύθμισης των εργασιακών όρων της τηλεργασίας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/11/2023, υπερψήφισε το νομοσχέδιο που προνοεί τη ρύθμιση των εργασιακών όρων που διέπουν την τηλεργασία έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας. 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν: 

Ο περί Ρύθμισης του Πλαισίου Οργάνωσης της Τηλεργασίας Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η ρύθμιση των εργασιακών όρων που διέπουν την τηλεργασία έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας. 

Στις σημαντικότερες πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου, προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

(α) Ορισμός της τηλεργασίας ως η εξ αποστάσεως παροχή εργασίας από τον εργοδοτούμενο με τη χρήση της τεχνολογίας, δυνάμει σύμβασης εργασίας πλήρους, μερικής ή άλλης μορφής απασχόλησης, η οποία θα μπορούσε να παρασχεθεί και από εγκαταστάσεις του εργοδότη ή και χώρο εργασίας εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη.  

(β) Εφαρμογή της τηλεργασίας σε προαιρετική βάση κατόπιν σχετικής συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργοδοτουμένου. 

(γ) Κατ’ εξαίρεση εφαρμογή της τηλεργασίας με απόφαση του εργοδότη, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και αφού προηγηθεί η έκδοση σχετικού διατάγματος του Υπουργού Υγείας δυνάμει των διατάξεων του περί Λοιμοκαθάρσεων Νόμου και 

(δ) Επίσης μετά από αίτηση του εργοδοτουμένου, σε περίπτωση κατά την οποία τεκμηριώνεται κίνδυνος της υγείας του, εάν εργάζεται στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, ο οποίος θα αποφευχθεί αν ο εν λόγω εργοδοτούμενος εργάζεται με τηλεργασία, για όσο χρόνο διαρκεί ο κίνδυνος αυτός. 

(ε) Επιβολή υποχρέωσης στον εργοδότη να αναλαμβάνει την κάλυψη του κόστους που προκύπτει για τον εργοδοτούμενο από την παρεχόμενη τηλεργασία, καθώς και να παρέχει την αναγκαία τεχνική υποστήριξη στον εργοδοτούμενο για την παροχή της τηλεργασίας. 

(ζ) Παροχή προστασίας και κατοχύρωσης των εργασιακών δικαιωμάτων των εργοδοτουμένων που εργάζονται με τηλεργασία, καθώς και απαγόρευση κάθε δυσμενούς διάκρισης εις βάρος εργοδοτουμένου ο οποίος δεν συναινεί σε εργασία με τη μορφή της τηλεργασίας. 

(η) Υποχρέωση του εργοδότη να αξιολογεί την απόδοση του εργοδοτουμένου που εργάζεται με τηλεργασία κατά τρόπο που να σέβεται την ιδιωτική του ζωή και να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εργοδοτουμένου. 

(θ) Παροχή δικαιώματος στους εργοδοτουμένους που εργάζονται με τηλεργασία για αποσύνδεση από τα ηλεκτρονικά μέσα παροχής της τηλεργασίας, το οποίο συνίσταται στο δικαίωμα του εργοδοτουμένου να απέχει πλήρως από την παροχή της εργασίας του εκτός του συμφωνηθέντος ωραρίου εργασίας. 

(ι) Παροχή εξουσίας στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να εκδίδει διατάγματα για καθορισμό των ειδικότερων κανόνων ασφάλειας και υγείας κατά την τηλεργασία, καθώς και τα ελάχιστα τεχνικά και οργανωτικά μέσα που εξασφαλίζουν την άσκηση του δικαιώματος αποσύνδεσης, καθώς και για την αποζημίωση των τηλεργαζομένων για τα διάφορα έξοδα τους. 

Ψηφίστηκε ο νόμος για την τηλεργασία

Η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε το απόγευμα το νομοσχέδιο για την τηλεργασία με σκοπό τη ρύθμιση των εργασιακών όρων που την διέπουν.

Στη συζήτηση που ακολούθησε λέχθηκε από όλα σχεδόν τα κόμματα ότι επήλθαν σημαντικές βελτιώσεις στο νομοσχέδιο και ότι αν εφαρμοστεί ορθά, τα οφέλη θα είναι πολλαπλά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νομοθεσία δεν καλύπτει αυτή τη στιγμή τον δημόσιο τομέα και η Κυβέρνηση δεσμεύτηκε το 2024 να ρυθμίσει την τηλεργασία και στο δημόσιο, ενδεχόμενα με νέο νομοσχέδιο.

Η τηλεργασία δεν είναι υποχρεωτική.

Τι προνοεί η νομοθεσία

Με βάση το ν/σ ως τηλεργασία ορίζεται η εξ αποστάσεως παροχή εργασίας από τον εργοδοτούμενο με τη χρήση της τεχνολογίας, δυνάμει σύμβασης εργασίας πλήρους, μερικής ή άλλης μορφής απασχόλησης, η οποία θα μπορούσε να παρασχεθεί και από εγκαταστάσεις του εργοδότη ή και χώρο εργασίας εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη.

Οι ρυθμίσεις, με βάση αναθεωρημένο κείμενο, περιλαμβάνουν και τους εργοδοτουμένους των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το ν/σ επίσης αναφέρεται σε εφαρμογή της τηλεργασίας σε προαιρετική βάση, κατόπιν σχετικής συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργοδοτουμένου.

Η κατ’ εξαίρεση εφαρμογή της τηλεργασίας γίνεται με απόφαση του εργοδότη, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και αφού προηγηθεί η έκδοση σχετικού διατάγματος του Υπουργού Υγείας, δυνάμει των διατάξεων του περί Λοιμοκαθάρσεων Νόμου και μετά από αίτηση του εργοδοτουμένου, σε περίπτωση κατά την οποία τεκμηριώνεται κίνδυνος της υγείας του, εάν εργάζεται στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, ο οποίος θα αποφευχθεί αν ο εν λόγω εργοδοτούμενος εργάζεται με τηλεργασία, για όσο χρόνο διαρκεί ο κίνδυνος αυτός.

Το ν/σ περιλαμβάνει επιβολή υποχρέωσης στον εργοδότη να αναλαμβάνει την κάλυψη του κόστους που προκύπτει για τον εργοδοτούμενο από την παρεχόμενη τηλεργασία, καθώς και να παρέχει την αναγκαία τεχνική υποστήριξη στον εργοδοτούμενο για την παροχή της τηλεργασίας και επιβολή υποχρέωσης στον εργοδότη να ενημερώνει τους εργοδοτούμενούς του για τους ουσιώδεις όρους της σύμβασης ή σχέσης εργασίας που διαφοροποιούνται λόγω της τηλεργασίας, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, εντός οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της τηλεργασίας.

Επίσης στο ν/σ περιλαμβάνεται παροχή προστασίας και κατοχύρωσης των εργασιακών δικαιωμάτων των εργοδοτουμένων που εργάζονται με τηλεργασία, καθώς και απαγόρευση κάθε δυσμενούς διάκρισης εις βάρος εργοδοτουμένου ο οποίος δεν συναινεί σε εργασία με τη μορφή της τηλεργασίας καθώς και επιβολή υποχρέωσης στον εργοδότη να αξιολογεί την απόδοση του εργοδοτουμένου που εργάζεται με τηλεργασία κατά τρόπο που να σέβεται την ιδιωτική του ζωή και να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εργοδοτουμένου.

Άλλες πρόνοιες περιλαμβάνουν την επιβολή υποχρέωσης στον εργοδότη να μεριμνά για τη διενέργεια γραπτής εκτίμησης κινδύνων από την τηλεργασία, ώστε να διασφαλίζονται επαρκώς οι συνθήκες ασφάλειας και υγείας των εργοδοτουμένων που εργάζονται με τηλεργασία και παροχή δικαιώματος στους εργοδοτουμένους που εργάζονται με τηλεργασία για αποσύνδεση από τα ηλεκτρονικά μέσα παροχής της τηλεργασίας, το οποίο συνίσταται στο δικαίωμα του εργοδοτουμένου να απέχει πλήρως από την παροχή της εργασίας του εκτός του συμφωνηθέντος ωραρίου εργασίας.

Περιλαμβάνει εξάλλου πρόβλεψη για τον διορισμό και τις εξουσίες επιθεωρητών οι οποίοι έχουν ως κύριο έργο τη διασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου, θέσπιση του αδικήματος της παρεμπόδισης του έργου του επιθεωρητή, το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή/και χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) και θέσπιση του αδικήματος της παράβασης από εργοδότη οποιασδήποτε από τις προτεινόμενες διατάξεις, το οποίο τιμωρείται με χρηματική ποινή το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000).

Επίσης το ν/σ περιλαμβάνει την παροχή εξουσίας στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να εκδίδει διατάγματα για ζητήματα που μεταξύ άλλων αφορούν τον καθορισμό των ειδικότερων κανόνων ασφάλειας και υγείας κατά την τηλεργασία, καθώς και τα ελάχιστα τεχνικά και οργανωτικά μέσα που εξασφαλίζουν την άσκηση του δικαιώματος αποσύνδεσης και τον καθορισμό της διαδικασίας ελέγχου εκ μέρους των επιθεωρητών, καθώς και κάθε άλλης τεχνικής φύσεως λεπτομέρεια σχετικής με τους ελέγχους που θα διεξάγονται για την αποτελεσματική εφαρμογή του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως λέχθηκε και στην επιτροπή εργασίας κατά τη συζήτηση του ν/σ, η ρύθμιση της τηλεργασίας στη δημόσια υπηρεσία μέχρι το τέλος του έτους 2024, περιλαμβάνεται στις δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την οποία καθ’ ύλην αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Στο ν/σ εισήχθησαν πρόνοιες για να διασκεδαστούν οι διάφορες ανησυχίες που εκφράστηκαν, μεταξύ άλλων πρόνοια με την οποία εισάγεται ρητή απαγόρευση στον εργοδότη, ώστε να μην προβαίνει σε συνεχή παρακολούθηση μέσω της χρήσης κάμερας ή άλλης ανάλογης εφαρμογής παρεμβατικού χαρακτήρα για τον έλεγχο της απόδοσης του εργαζομένου.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εργοδοτούμενος αιτηθεί να εργάζεται με τηλεργασία για λόγους τεκμηριωμένου κινδύνου της υγείας του και ο εργοδότης αμφισβητεί τον εν λόγω κίνδυνο, τη σχετική εξέταση αναλαμβάνουν να διενεργούν ιατροσυμβούλια όπως αυτά ορίζονται δυνάμει των προνοιών των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συμβούλια, Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμών, αντί να ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τοποθετήσεις Βουλευτών

Ο Πρόεδρος της επιτροπής εργασίας, βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς τόνισε στην τοποθέτησή του ότι σήμερα δεν νομοθετούμε για να καθιερώσουμε την τηλεργασία ως νέα μορφή απασχόλησης, καθώς υπάρχει και ήδη εφαρμόζεται στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά ψηφίζεται το πλαίσιο που θα ρυθμίζει τους εργασιακούς όρους της τηλεργασίας.

Είπε ότι το πλαίσιο είναι ικανοποιητικό, παρά τις επιμέρους παρατηρήσεις όλων και ότι μέσα από εξέταση του ν/σ επήλθαν βελτιώσεις και ενίσχυση της θέσης και δικαιωμάτων των εργαζομένων, μεταξύ αυτών η συμπερίληψη προνοιών για ιδιωτικότητα και προσωπικά δεδομένα, η πρόνοια ότι τίθεται σε προαιρετική βάση κατόπιν γραπτής συμφωνίας, η πρόνοια για παροχή δικαιώματος για αποσύνδεση από ηλεκτρονικά μέσα εκτός ωραρίου και άλλα.

Ο κ. Καυκαλίας τόνισε ότι η ψήφιση του ν/σ είναι μια σημαντική πράξη αλλά είναι η μισή δουλειά, και ότι η σωστή δουλειά θα επέλθει με τους ελέγχους που θα καταδείξουν ότι οι νόμοι εφαρμόζονται.

Από τον ΔΗΣΥ η Φωτεινή Τσιρίδου είπε το ν/σ πετυχαίνει την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, εκμηδενίζει τις αποστάσεις και βοηθά και καλύπτει εργοδότες και εργοδοτούμενους.

Ο Μάριος Μαυρίδης του ΔΗΣΥ μίλησε για τεράστια οφέλη αλλά προειδοποίησε ότι ίσως με την τηλεργασία παρατηρηθεί πίεση στους μισθούς προς τα κάτω γιατί θα έχουν κάποιοι διαφορετικούς όρους εργασίας.

Ο Χρίστος Σενέκης του ΔΗΚΟ είπε ότι η τηλεργασία είναι μια πραγματικότητα και κατοχυρώνεται ως επιλογή και εφαρμόζεται μετά από συμφωνία, χωρίς διακρίσεις. Είπε ότι για το κόμμα του είναι θεμελιώδης η κατοχύρωση για αποσύνδεση από ηλεκτρονικά μέσα, και απόλυτα σεβαστό το καθορισμένο ωράριο εργασίας που ισχύει κατά τη φυσική παρουσία.

Ο Χρύσης Παντελίδης του ΔΗΚΟ αναφέρθηκε ειδικότερα στο δικαίωμα για αποσύνδεση και είπε ότι ορθώς προστατεύεται από το νόμο αλλά, τόνισε, καταπατείται ευρέως ήδη. Είπε ότι ως Βουλή και βουλευτές πρέπει να κάνουν την αρχή για να εμπεδωθεί στη συνείδηση όλων και έφερε ως παράδειγμα τον εαυτό του και άλλους που μπορεί να στέλνουν μηνύματα στους συνεργάτες τους σε ώρες εκτός εργασίας.

Ο Πανίκος Λεωνίδου του ΔΗΚΟ είπε ότι η τηλεργασία είναι ωφέλιμη για τον τόπο και σημείωσε και αυτός ότι πρέπει να προσέξουμε στη διαδικασία εφαρμογής με εχέγγυα για ασφαλή έλεγχο.

Ο Χρύσανθος Σαββίδης του ΔΗΚΟ είπε ότι η πανδημία βοήθησε στον εργασιακό μετασχηματισμό και η τηλεργασία παρέχει εύρος επιλογών για εργοδότηση.

Ο Ζαχαρίας Κουλίας του ΔΗΚΟ έθεσε ερωτήματα ως προς τα πρόστιμα και το ύψος τους, λέγοντας ότι με μεγάλη ευκολία καθορίζονται και ενδεχομένως όταν επιβληθούν μια μικρή επιχείρηση να μην μπορεί να αντεπεξέλθει οικονομικά.

Ο Αλέκος Τρυφωνίδης της ΔΗΠΑ κάλεσε όλους να πάρουν παραδείγματα από την ΑΤΗΚ που εφαρμόζει την τηλεργασία εδώ και χρόνια και πρόσθεσε ότι τα όποια πρακτικά προβλήματα αναφύονται, θα πρέπει να ρυθμιστούν.

Από την ΕΔΕΚ ο Ανδρέας Αποστόλου είπε ότι το ν/σ κατοχυρώνει και τα δικαιώματα των χρόνιων ασθενών και αυτών που έχουν προβλήματα υγείας για κάποιο διάστημα και ότι ανεξάρτητο ιατροσυμβούλιο θα εξετάζει την αίτησή τους.

Ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου των Οικολόγων μίλησε για φοβερά πλεονεκτήματα όταν γίνει σωστή χρήση, μεταξύ αυτών και την μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Τόνισε όμως ότι πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στο τι είδους λογισμικά θα εγκαθίστανται στον Η/Υ των υπαλλήλων για έλεγχο και παρακολούθησή τους.

Η ανεξάρτητη βουλεύτρια Αλεξάνδρα Ατταλίδου είπε ότι είναι καιρός να αναβαθμιστούν και τα συστήματα της Βουλής ώστε οι βουλευτές όταν ταξιδεύουν ή όταν τηλεργάζονται να έχουν πρόσβαση σε δικά τους έγγραφα, ώστε να βοηθούνται και οι ίδιοι και οι συνεργάτες τους.

Οι περί του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας – Θέσεις Πρώτου Λειτουργού Αεροναυτιλίας, Ανώτερου Λειτουργού Αεροναυτιλίας και Λειτουργού Αεροναυτιλίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023  

Οι περί Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας – Θέσεις Κτηματολογικού Λειτουργού 2ης Τάξεως (Κτηματολογίου), Κτηματολογικού Λειτουργού 2ης Τάξεως (Χαρτογραφίας/Φωτολιθογραφίας), Κτηματολογικού Λειτουργού 2ης Τάξεως (Χωρομετρίας) και Κτηματολογικού Γραφέα (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023 

Οι περί των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας – Θέσεις Πρώτου Ειδικού Ψυχολόγου, Ανώτερου Ψυχολόγου και Ειδικού Ψυχολόγου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τα πιο πάνω σχέδια υπηρεσίας. 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου η ψήφιση των οποίων αναβλήθηκε: 

Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020 

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση για το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή ένα πλαίσιο για το Μητρώο Μελετητών (ως Συντονιστές εκπόνησης ΜΕΕΠ) που να διασφαλίζει τις πρόνοιες της Οδηγίας, να συμβαδίζει με τα κυπριακά δεδομένα της αγοράς, να είναι αποτέλεσμα ευρείας διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς, να έχει φτάσει σε μια μορφής γενικής συναίνεσης και να περιοριστεί σε Μητρώο Συντονιστών. 

Οι περί Τελωνείων – Θέση Βοηθού Τελωνείων 1ης Τάξεως (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023 

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση για το πιο πάνω σχέδιο υπηρεσίας.  

Άλλα θέματα: 

Η Ολομέλεια ενέκρινε τον τελικό απολογισμό για το έτος 2022 (Δημοσιονομική Έκθεση 2022), ενώ υπερψήφισε το σχέδιο ψηφίσματος για υιοθέτηση του αναθεωρημένου Χάρτη των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων για μια μη Ρατσιστική και χωρίς Αποκλεισμούς Κοινωνία και για την 50η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Με διαφωνία ΕΛΑΜ το ψήφισμα για μη ρατσιστική και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία

Με 33 ψήφους υπέρ και 3 εναντίον, αυτές των Βουλευτών του ΕΛΑΜ, η Βουλή ενέκρινε ψήφισμα για υιοθέτηση του αναθεωρημένου Χάρτη των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων για μια μη Ρατσιστική και χωρίς Αποκλεισμούς Κοινωνία. Στη συζήτηση που προηγήθηκε το ΕΛΑΜ μίλησε για χάρτη «μιας ομάδας περιθωριοποιημένων αριστερών και πράσινων κομμάτων» και υποστήριξε ότι η κυπριακή βουλή δεν έχει καμία νομική υποχρέωση να τον υιοθετήσει.

Οι αναφορές προκάλεσαν την αντίδραση της Προέδρου της Βουλής Αννίτας Δημητρίου που με έντονο τρόπο υπέδειξε ότι έχει υποχρέωση να υπερασπιστεί τους βουλευτές του κυπριακού κοινοβουλίου που κάνουν εξαίρετη δουλειά στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, απέρριψε τα επιχειρήματα για μη νομική υποχρέωση και έψεξε το γεγονός ότι το ΕΛΑΜ προσπάθησε να εγείρει θέμα μεταναστευτικού που καμία σχέση, είπε, δεν έχει με το ψήφισμα που καλείται η Βουλή να ψηφίσει και με την συζήτηση που γίνεται.

Το ψήφισμα

Η Βουλή με την έγκρισή της αναγνωρίζει ότι πρόκειται για ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, με το οποίο υιοθετείται ο αναθεωρημένος Χάρτης και καλούνται τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών του να τον υιοθετήσουν και να τον προωθήσουν ανάμεσα στα κοινοβουλευτικά κόμματα που τα απαρτίζουν.

Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα της Βουλής, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει υιοθετήσει τον αναθεωρημένο Χάρτη των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων για μια μη ρατσιστική και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία, που συντάχθηκε σε συνεργασία με τη Διακομματική Ομάδα κατά του Ρατσισμού και της Διαφορετικότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ARDI), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου (Επιτροπή της Βενετίας).

Ο χάρτης αυτός λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ή τις συγκεκαλυμμένες μορφές ρατσισμού που έχουν αναπτυχθεί, καθώς και τα νέα μέσα έκφρασης τέτοιων ειδεχθών φαινομένων, περιλαμβανομένου του διαδικτύου και των πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης.

Η Βουλή καταδικάζει την έξαρση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και κάθε μορφής διάκρισης, της ρητορικής μίσους, αλλά και της υποκίνησης και διενέργειας εγκληματικών πράξεων, την ύπαρξη και δράση κομμάτων, οργανώσεων και κινημάτων που είτε άμεσα, είτε συγκεκαλυμμένα προωθούν στην Ευρώπη τον ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία και προάγουν ιδεολογήματα που υποσκάπτουν καίρια θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Εκφράζει τη δέσμευσή της για την προαγωγή και προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και για την απαγόρευση και καταπολέμηση όλων των διακρίσεων και συναφών εγκληματικών πράξεων, όπως υπαγορεύεται από τις διεθνείς συμβάσεις που κυρώθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η Βουλή καλεί τα κοινοβουλευτικά κόμματα να προσχωρήσουν στον εν λόγω Χάρτη, ο οποίος αναγνωρίζει την ευθύνη των κομμάτων στην καταπολέμηση του ρατσισμού και του οποίου ο οικουμενικός χαρακτήρας είναι αυταπόδεικτος και σε αυτοδέσμευση με τη θέσπιση εσωτερικών διατάξεων και την ενσωμάτωση, σε όλες τις εκφάνσεις της εσωτερικής και της δημόσιας δράσης τους, μηχανισμού ελέγχου, αλλά και κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του αναθεωρημένου Χάρτη.

Καλούνται παράλληλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα να αναλάβουν δράσεις που να προάγουν την ανοχή, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μη ρατσιστικής και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας.

Τοποθετήσεις Βουλευτών

Η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου κατέβηκε από το προεδρείο καλώντας τον Βουλευτή Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, ως τον γηραιότερο, να προεδρεύσει, καθώς, είπε, νιώθει αναγκασμένη να τοποθετηθεί και να στηρίξει τους βουλευτές της Κύπρου. Απευθυνόμενη στο ΕΛΑΜ είπε ότι σήμερα δεν είναι για το μεταναστευτικό που συζητάμε ενώ για την τοποθέτηση του προέδρου του κόμματος ότι δεν έχουμε νομική υποχρέωση διερωτήθηκε «μα δεν κατανοείτε τη σημασία των διεθνών συμβάσεων;»

Ανέφερε ότι κακώς έγινε αναφορά σε «περιθωριακούς, πράσινους και αριστερούς» λέγοντας ότι δεν είναι περιθωριακοί αλλά βρίσκονται στο δημοκρατικό τόξο της Ευρώπης. Σε αυτό το τόξο, είπε, είναι όλα τα κόμματα που έχουν ευαισθησία για όλα τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κ. Δημητρίου είπε ότι η Βουλή έχει αρραγές μέτωπο απέναντι στον «εξτρεμισμό» και στα «επικίνδυνα μονοπάτια που κάποιοι θέλουν να οδηγήσουν τη δημοκρατία».

Ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας στην ΚΣΣΕ Νίκος Τορναρίτης είπε ότι το κόμμα του σέβεται την διαφορετικότητα, δείχνει ανεκτικότητα και λέει όχι στο μίσος, τη ρητορική μίσους, τη μισαλλοδοξία και το λαϊκισμό.

Ανέφερε ότι το μεταναστευτικό πρόβλημα είναι αντικείμενο ευρύτερης εκμετάλλευσης και ρατσισμού και διερωτήθηκε ποια εισήγηση έχουν αυτοί που το χρησιμοποιούν ως σημαία για εκλογικά ποσοστά, «μήπως να τους πνίξουμε ή να τους οδηγήσουμε σε θαλάμους αερίων (τους μετανάστες και πρόσφυγες);».

Είπε ότι το μεταναστευτικό επιλύεται με προτάσεις και όχι προπηλακισούς ή ρατσιστικές προσεγγίσεις και πρόσθεσε ότι το κείμενο που σήμερα υιοθετεί η Βουλή είναι ουσιαστικά η βάση ίδρυσης της ΕΕ και της ευρωπαϊκής ιδέας.

Η Ρίτα Σούπερμαν του ΔΗΣΥ είπε ότι τα φαινόμενα μισαλλοδοξίας και ρατσισμού είναι έντονα και στη χώρα μας και επιβάλλεται η λήψη μέτρων για μια μη ρατσιστική κοινωνία, τόσο από τη Βουλή αλλά και από τις αρχές που έχουν ευθύνη για την πρόληψη και την καταστολή.

Ο Γιώργος Λουκαϊδης του ΑΚΕΛ μίλησε για συζήτηση που έχει και ιστορικό χαρακτήρα καθώς συμπίπτει με τη διεθνή μέρα ανεκτικότητας. Είπε ότι τα φαινόμενα αναβίωσης του ρατσισμού, του μίσους και της ανόδου της ακροδεξιάς κρούουν τον κώδωνα σε μια ήπειρο που γέννησε το ρατσισμό και φασισμό και αυτά τα φαινόμενα κτύπησαν δυστυχώς και δική μας πόρτα.

Είπε ότι καλείται η Βουλή σε αυτοδέσμευση για φαινόμενα που έχουν να κάνουν με τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, για μη διάδοση και προβολή απόψεων που υποστηρίζουν, προωθούν και υποκινούν την κατασυκοφάντηση και διαπόμπευση ανθρώπων και για άρνηση σε συμμαχίες με κόμματα που προωθούν το ρατσιστικό μίσος.

Τόνισε πως όλες αυτές οι δεσμεύσεις και αυτοδεσμεύσεις πρέπει να τεθούν στην πράξη σε εφαρμογή και να μην καταστρατηγούνται. Ελπίζω και εύχομαι είπε, μετά από την υιοθέτηση της χάρτας και υπογραφή της από το σύνολο των κομμάτων του δημοκρατικού τόξου ότι δεν πρόκειται να παρουσιάσουμε ξανά ως τρίτο Αττίλα τους μετανάστες και πρόσφυγες.

Ο κ. Λουκαϊδης είπε ότι η ακροδεξιά σε αυτό το κοινοβούλιο «έχει βαρύτατες ευθύνες για τα πρόσφατα πογκρόμ σε Λεμεσό και Χλώρακα». Στη δευτερολογία του εξάλλου ανέφερε ότι μπορεί η σημερινή ιστορική συζήτηση να αποτελέσει την αφετηρία για μια νέα πορεία στα πολιτικά πράγματα για θέματα δημοκρατίας, κράτους δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Είπε ότι «δεν είμαστε περιθωριακοί» και κάλεσε αυτούς που τους επικρίνουν να πουν έστω και για μια πράξη του ΑΚΕΛ στα τόσα χρόνια ιστορίας του που είναι εκτός της ιδεολογίας της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης.

Ο Χρίστος Σενέκης του ΔΗΚΟ είπε ότι το ψήφισμα είναι και αποτέλεσμα ευρύτερης συναίνεσης των κομμάτων και υπέδειξε πως ο λαϊκισμός και η ακροδεξιά δεν αντιμετωπίζονται παρά μόνο με μέτρα στον πυρήνα του ζητήματος. Γενικά για το μεταναστευτικό χαιρέτισε τα μέτρα της παρούσας Κυβέρνησης που για πρώτη φορά, όπως είπε, έχουν δημιουργήσει ένα θετικό πρόσημο μεταξύ εκροών και εισροών.

Ο Χρίστος Χρίστου του ΕΛΑΜ είπε ότι δεν έχουμε καμία νομική υποχρέωση ως κοινοβούλιο να ψηφίσουμε το ψήφισμα και το χαρακτήρισε «μανιφέστο μιας ομάδας περιθωριακής από πράσινους και κομμουνιστές».

Διερωτήθηκε αν όσοι καταδικάζουν την ρητορική μίσους την καταδικάζουν και όταν αυτή απευθύνεται σε Έλληνες Κύπριους. Διερωτήθηκε ακόμη για ποια δημοκρατία και νόμους μιλούν κάποιοι «που είναι υποστηρικτές τρομοκρατικών οργανώσεων όπως η Χαμάς, και νοσταλγοί του Στάλιν και του Τσαουσέσκου».

Είπε ακόμη ότι δήμαρχοι που προέρχονται από την αριστερά αντιδρούν στη δημιουργία δομών για ασυνόδευτους ανήλικους μετανάστες. Ο κ. Χρίστου είπε ότι η πατρίδα μας απειλείται όχι από την άνοδο της ακροδεξιάς, αλλά από την παράνομη μετανάστευση και πρόσθεσε ότι «καθημερινά αυτός ο τόπος ισλαμοποιείται».

Είπε ότι το ΕΛΑΜ καταδικάζει τα εγκλήματα του φασισμού και ναζισμού και όλα τα εγκλήματα από καπιεστικά καθεστώτα και δεν θα ανεχθεί μαθήματα δημοκρατίας από κανένα.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Λίνος Παπαγιάννης που είπε ότι με βάση στοιχεία του ΥΠΕΣ το 96% των αιτητών ασύλου δεν έχουν δικαιώματα διεθνούς προστασίας. «Ένα σοβαρό πρόβλημα το γυρίζετε από την ανάποδη και λέτε ότι πρόβλημα έχουν αυτοί που μιλούν για το πρόβλημα», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ Μάριος Καρογιάν είπε ότι τα κόμματα είναι τροχοί της δημοκρατίας και πρέπει να είναι προσεκτικά γιατί αυτά που λένε και πράττουν, τα αφουγκράζεται ο λαός. Είπε ότι πρέπει να γίνει και μια ενδοσκόπηση για να δούμε γιατί δίνουμε δικαιώματα στην ακροδεξιά να μεγαλώνει.

Ο Σταύρος Παπαδούρης των Οικολόγων είπε ότι είναι λυπηρό να υπάρχει διχασμός και πρόσθεσε ότι είμαστε σε μια δημοκρατία και ένα κράτος που έχει υποχρέωση για προστασία όσων χρειάζονται βοήθεια.

Ο Κωστής Ευσταθίου, μεμονωμένος σοσιαλιστής Βουλευτής, είπε ότι αυτό που ζούμε είναι το «εμείς και οι άλλοι». Επέκρινε το διαχωρισμό ανθρώπων και είπε ότι βλέπουμε τώρα μια άκρατη μορφή ρατσισμού κατά των Εβραίων και την ίδια στιγμή τον βομβαρδισμό αμάχων σε νοσοκομεία και καταφύγια.

Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, είπε, γιατί ο ρατσισμός πάντα καταλήγει σε λουτρά αίματος.

Η Αλεξάνδρα Ατταλίδου, ανεξάρτητη βουλευτής, είπε ότι η ακροδεξιά καλλιεργεί το μίσος και το ρατσισμό και δυναμώνει κάτω από όσους την κανονικοποίησαν. Είπε ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε όλοι, και εντός και εκτός βουλής αν δεν θέλουμε να κλάψουμε επί ερειπίων.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον