Βουλή των Αντιπροσώπων: Πορίσματα ανοιχτού διαλόγου για το μέλλον της Ευρώπης

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Άρχισαν και ολοκληρώθηκαν τη Τρίτη 22/02/2022, οι εργασίες του Ανοικτού Διαλόγου της Βουλής των Αντιπροσώπων με την κοινωνία των πολιτών και ειδικότερα με τους νέους και τις νέες μας, στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Χαιρετισμούς απηύθυναν η Πρόεδρος της Βουλής κα Αννίτα Δημητρίου και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Χάρης Γεωργιάδης, ενώ διαδικτυακά χαιρέτισαν την εκδήλωση η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα Εύα Καϊλή και η Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για την υγεία και την ασφάλεια τροφίμων κα Στέλλα Κυριακίδου.

Κατά τη συζήτηση στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον, υγεία», οι εισηγητές/εισηγήτριες επικεντρώθηκαν στις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία των πολιτών στους σχετικούς τομείς. Αναφέρθηκαν καίριοι προβληματισμοί για περιβαλλοντικά θέματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και αναδείχθηκε η ανάγκη ανάληψης συλλογικής δράσης τόσο από τα κράτη μέλη, όσο και από τους ίδιους τους πολίτες προς υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας, καθότι τα οφέλη της υπερβαίνουν κατά πολύ το κόστος υλοποίησης της, αλλά και την ανάγκη έγκαιρης και ουσιαστικής αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής κρίσης.

Εξάλλου, στον τομέα της υγείας επισημάνθηκε η ανάγκη αναβάθμισης της έρευνας και καινοτομίας με σκοπό τη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών, που μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή καινοτόμων φαρμάκων και θεραπειών. Μεταξύ άλλων, τονίστηκε η ανάγκη ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ο εκσυγχρονισμός και ψηφιοποίηση των συστημάτων υγείας, η σημασία της πρόληψης για διάφορες ασθένειες και η διαμόρφωση ευρωπαϊκού σχεδίου για καλλιέργεια υγιεινού τρόπου ζωής και υγιούς γήρανσης.

Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Ευρωπαϊκή δημοκρατία/αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια», οι συμμετέχοντες / συμμετέχουσες επικεντρώθηκαν στο ζήτημα της ελλιπούς ενημέρωσης των Ευρωπαίων πολιτών και ειδικότερα των νέων σε ό,τι αφορά τη λειτουργία και το ρόλο της ΕΕ, καθώς και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Τονίστηκε η ανάγκη διασφάλισης της εκπροσώπησης του συνόλου της κοινωνίας σε επίπεδο ΕΕ, χωρίς οποιαδήποτε μορφή αποκλεισμού. Έγινε επίσης αναφορά στη σημασία ισότιμης εκπροσώπησης στα κέντρα λήψης αποφάσεων, καθώς και στη διασφάλιση της συμμετοχής των νέων. Σημειώθηκε ότι πρέπει να προσδοθεί η δέουσα σημασία στην ψηφιακή μετάβαση, περιλαμβανομένης και της ψηφιακής δημοκρατίας, με στόχο την ενεργότερη εμπλοκή όλων των πολιτών με γνώμονα τη διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες / συμμετέχουσες, η εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προάσπιση του κράτους δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνακόλουθα, επισημάνθηκε ότι η θέσπιση θετικών μέτρων και η ανάληψη δράσεων είναι καθοριστικής σημασίας για την εξάλειψη των ανισοτήτων, διακρίσεων και της μισαλλοδοξίας για ισχυροποίηση του κράτους δικαίου.

H συζήτηση για τη θεματική ενότητα «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας/ εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία, αθλητισμός/ ψηφιακός μετασχηματισμός» επικεντρώθηκε στις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία των πολιτών στους σχετικούς τομείς. Ειδικότερα, έγινε αναφορά στον αντίκτυπο της πανδημίας σε επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες και στα νοικοκυριά, καθώς και στην ανάγκη για νομοθετική κατοχύρωση της τηλεργασίας και του δικαιώματος των εργαζομένων για αποσύνδεση, όπως επίσης και της αντιμετώπισης του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού. Εξάλλου, υπερθεματίστηκε ο καίριος ρόλος της εκπαίδευσης στη δημιουργία ενεργών και ευαισθητοποιημένων πολιτών και η αναγκαιότητα μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού μοντέλου από γνωσιοκεντρικό σε ανθρωποκεντρικό, με έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης, ώστε να δίνει τα κατάλληλα εφόδια στους νέους να αντεπεξέρχονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Επιπρόσθετα, τονίστηκε η σημασία της συμμετοχής των νεών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, αλλά και στην υλοποίηση των εισηγήσεων τους μέσω της ανατροφοδότησης όπως επίσης και ο επιτακτικός ρόλος που πρέπει να έχουν οι νέοι μας στη διασφάλιση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Αναφορικά με το θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού, υπογραμμίστηκε η σημασία της δυνατότητας αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας από όλους τους πολίτες για την περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατίας στην ΕΕ.

Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Η Ευρώπη στο κόσμο-μετανάστευση», συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η αναντιστοιχία των δυνατοτήτων της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής σε αντιδιαστολή με αυτές στον οικονομικό τομέα, καθώς και η ανάδειξη των αδυναμιών της ΕΕ για ανάληψη συλλογικής δράσης, με αφορμή τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ουκρανία. Τέθηκε επίσης το ζήτημα των ορίων της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, της οριοθέτησης της σχέσης της ΕΕ με το ΝΑΤΟ και άλλους διεθνείς δρώντες, καθώς και της ύπαρξης ή μη του χάσματος μεταξύ της διασφάλισης των εθνικών συμφερόντων και της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Εξάλλου, συζητήθηκε η προοπτική δημιουργίας ευρωπαϊκού στρατού ως εργαλείου στήριξης της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. Συζητήθηκαν επίσης διάφορες πτυχές του ζητήματος της μετανάστευσης, όπως η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών και μεταναστριών, η επιστροφή όσων δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας, η ανάγκη εξάρθρωσης δικτύων διακινητών, καθώς και οι πράξεις και παραλείψεις της Ένωσης στην περιοχή της Μεσογείου που συντείνουν στις δυσανάλογα αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Τέλος, υπογραμμίστηκε το δυσανάλογο βάρος που επωμίζεται η Κύπρος και άλλα κράτη μέλη πρώτης υποδοχής, καθώς και η ανάγκη υιοθέτησης κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης, που να εδράζεται στην αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και των συμβάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων θα συνεχίσει με τέτοιες πρωτοβουλίες αλληλοτροφοδότησης από και προς τους πολίτες ως αναγκαίο βήμα και μέσο αντιμετώπισης μικρών και μεγάλων προκλήσεων αλλά και ισχυροποίησης του κράτους δικαίου και διασφάλισης βασικών ελευθεριών.

Πηγή – ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων