Τον ρόλο Κοινοβουλίων στην Σύμβαση ΗΕ κατά διαφθοράς, υπογράμμισε η Ρ. Σούπερμαν

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Τον καθοριστικό ρόλο των κοινοβουλίων στην εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς, ασκώντας εποπτικά καθήκοντα και επιπλέον βελτιώνοντας το νομικό πλαίσιο για διεθνή συνεργασία και ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των εθνικών αρχών, υπογράμμισε η Βουλευτής Ρίτα Σούπερμαν, μέλος της κυπριακής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου (ΚΣΜ), ως εκπρόσωπος της ΚΣΜ, στη 14η Σύνοδο της Ομάδας για την Εξέταση της Εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και τη 14η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Ομάδας Εργασίας Ανοικτού Χαρακτήρα για την Πρόληψη της Διαφθοράς, που διοργανώνει το Γραφείο του ΟΗΕ για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC). 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, σε παρέμβασή της κατά τη συζήτηση όσον αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς, η κ. Σούπερμαν αναφέρθηκε στη μακροχρόνια και γόνιμη σχέση της ΚΣΜ και του UNODC για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τον συντονισμό πρωτοβουλιών, υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα που αποδίδει η Συνέλευση στην καταπολέμηση της διαφθοράς η οποία απειλεί την ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρωμεσογειακή περιοχή. 

Παράλληλα, η κ. Σούπερμαν πρόσθεσε ότι ο διάλογος μεταξύ των κυβερνήσεων, των Ηνωμένων Εθνών και των εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων για αυτό το θέμα είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέργεια και να διευκολυνθεί η διεθνής συνεργασία που απαιτείται για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, ως μίας από τις κυριότερες μορφές διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος. Σημείωσε δε ότι, σε αυτό το πλαίσιο η ΚΣΜ υπέγραψε το 2021 Μνημόνιο με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Βουλευτών κατά της Διαφθοράς (GOPAC). 

Αναφερόμενη στην αποκόμιση κερδών από σχετικές παράνομες δραστηριότητες η Κύπρια Βουλευτής, εκ μέρους της ΚΣΜ, τάχθηκε υπέρ της αυστηροποίησης των ποινών ώστε να λειτουργούν αποτρεπτικά. Εν προκειμένω, η κ. Θεοδώρου Σούπερμαν υποστήριξε την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου και της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος προς διασφάλιση της αξιοπιστίας του. 

Η κ. Σούπερμαν ανέφερε ότι η ΚΣΜ στηρίζει τη σύσταση εξειδικευμένων δικαστηρίων, με αρμοδιότητες αποκλειστικά επικεντρωμένες στην καταπολέμηση της διαφθοράς, ενώ στηρίζει επίσης την ενίσχυση της δικτύωσης μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου, των δικαστικών οργάνων και των κεντρικών κυβερνητικών αρχών, στη βάση της διαφάνειας. Επανέλαβε, τέλος, την ετοιμότητα της ΚΣΜ να ενισχύσει τη συνεργασία της, τόσο με το UNODC, όσο και με άλλους οργανισμούς και διεθνή φόρα, ως προς τις προσπάθειες για αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς και του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος. 

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς 

Οι σκοποί της Σύμβασης είναι: 

(α) Η προώθηση και ενίσχυση μέτρων για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη αποτροπή και καταπολέμηση της διαφθοράς·  

(β) Η προώθηση, η διευκόλυνση και η υποστήριξη της διεθνούς συνεργασίας και παροχής τεχνικής βοήθειας στην αποτροπή και καταπολέμηση της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης κεφαλαίων·  

(γ) Η προαγωγή της ακεραιότητας, της λογοδοσίας και της χρηστής διαχείρισης δημοσίων θεμάτων και της δημόσιας περιουσίας. 

Μεταξύ άλλων, η Σύμβαση προνοεί: 

Άρθρο 5 

Πολιτική και πρακτικές αποτροπής της διαφθοράς  

1. Κάθε Κράτος Μέρος αναπτύσσει και εφαρμόζει ή διατηρεί, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του νομικού του συστήματος, αποτελεσματική και συντονισμένη πολιτική κατά της διαφθοράς η οποία προάγει τη συμμετοχή της κοινωνίας και διέπεται από τις αρχές του κράτους δικαίου, της χρηστής διαχείρισης δημοσίων θεμάτων και δημόσιας περιουσίας, της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας των υπευθύνων.

2. Κάθε Κράτος Μέρος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καθιερώσει και να προωθήσει αποτελεσματικές πρακτικές που αποσκοπούν στην αποτροπή της διαφθοράς.

3. Κάθε Κράτος Μέρος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αξιολογεί περιοδικά συναφείς νομικές πράξεις και διοικητικά μέτρα προκειμένου να εξακριβώνει την επάρκεια τους για την αποτροπή και καταπολέμηση της διαφθοράς.

4. Τα Κράτη Μέρη συνεργάζονται μεταξύ τους, καθώς και με τους σχετικούς διεθνείς και τοπικούς οργανισμούς για την προώθηση και επέκταση των μέτρων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο και σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές των νομικών τους συστημάτων. Αυτή η συνεργασία δύναται να περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα και σχέδια που αποσκοπούν στην αποτροπή της διαφθοράς.

Άρθρο 13  

Συμμετοχή της κοινωνίας  

1. Κάθε Κράτος Μέρος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του και σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του εσωτερικού δικαίου του, για την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής ατόμων και ομάδων εκτός του δημόσιου τομέα, όπως της κοινωνίας των πολιτών, μη κυβερνητικών οργανισμών και οργανισμών κοινοτήτων, στην αποτροπή και καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως και για την ενίσχυση της ενημέρωσης του κοινού σχετικά με την ύπαρξη, τα αίτια και τη σοβαρότητα της απειλής που αποτελεί η διαφθορά. Αυτή η συμμετοχή θα πρέπει να ενδυναμωθεί με τέτοια μέτρα όπως:

(α) Τη βελτίωση της διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την προώθηση της συμμετοχής του κοινού σε αυτές·  

(β) Τη διασφάλιση της αποτελεσματικής πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες·  

(γ) Την ανάληψη δραστηριοτήτων πληροφόρησης του κοινού που συμβάλλουν στην μη ανοχή της διαφθοράς όπως επίσης δημοσίων προγραμμάτων κατάρτισης, στα οποία περιλαμβάνονται προγράμματα μαθημάτων σε σχολεία και πανεπιστήμια·  

(δ) Το σεβασμό, την προαγωγή και προστασία της ελευθερίας της αναζήτησης, λήψης, δημοσίευσης και διάδοσης πληροφοριών σχετικά με την διαφθορά. Αυτή η ελευθερία δυνατό να υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς, αλλά μόνο αυτούς που προβλέπονται από το Νόμο και είναι απαραίτητοι:  

(ε) Για το σεβασμό των δικαιωμάτων ή της υπόληψης άλλων· 

(στ) Για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της δημόσιας υγείας ή των ηθών.  

2. Κάθε Κράτος Μέρος λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι τα σώματα κατά της διαφθοράς που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση είναι γνωστά στο κοινό και παρέχει πρόσβαση σε τέτοια σώματα, όπου κρίνεται σκόπιμο, για την αναφορά σε αυτά, ακόμα και ανωνύμως, οποιωνδήποτε περιστατικών τα οποία δύναται να θεωρηθούν ότι στοιχειοθετούν αδίκημα σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.

Η εν λόγω Σύμβαση κυρώθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία με τον Κυρωτικό Νόμο Ν.25(ΙΙΙ)/2008. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Νομικών

Αντισυνταγματικός ο έλεγχος σε Εισαγγελείς και Υπουργούς, είπε Γ. Σαββίδης στη Βουλή 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/09/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2022  Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η διασφάλιση

Παιδείας

Ένταση στην Επ. Παιδείας για το θέμα του σχολικού αθλητισμού, το 20% των μαθητών έχει δεχθεί μπούλινγκ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/09/2023, συζήτησε θέματα που αφορούν τον σχολικό αθλητισμό, την έκταση του προβλήματος του σχολικού εκφοβισμού και τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας σε σχέση με τους σχολικούς συνοδούς.  Ένταση στην Επ. Παιδείας για το θέμα του σχολικού αθλητισμού  Ένταση δημιουργήθηκε στην Επιτροπή