Πρόταση νόμου για να καταστεί η ιδιότητα του βουλευτή ασυμβίβαστη προς οιανδήποτε επαγγελματική ιδιότητα ή δραστηριότητα

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Πρόταση νόμου για να καταστεί η ιδιότητα του βουλευτή ασυμβίβαστη προς οιανδήποτε επαγγελματική ιδιότητα ή δραστηριότητα, αναμένεται να κατατεθεί στις 18/11/2021 στην Ολομέλεια της Βουλή, από τον βουλευτή της ΔΗΠΑ κ. Μαρίνο Μουσιούττα.

Αναλυτικά η πρόταση νόμου:

O περί της Τριακοστής Τέταρτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2021

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του Συντάγματος, ώστε η ιδιότης του Βουλευτή να καταστεί ασυμβίβαστη προς οιανδήποτε επαγγελματική ιδιότητα ή δραστηριότητα. Με τον τρόπο αυτό κρίνεται ότι διασφαλίζεται η απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων του Βουλευτή επ’ ωφελεία του γενικού και δημόσιου συμφέροντος, ενώ με την αποχή του Βουλευτή από οποιαδήποτε επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα αποτρέπονται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό φαινόμενα διαπλοκής και σύγκρουσης συμφερόντων.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

ΑΡΘΡΟΝ 70

Η ιδιότης του βουλευτού είναι ασυμβίβαστος προς το αξίωμα του υπουργού ή του μέλους Κοινοτικής Συνελεύσεως ή δημοτικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου και του δημάρχου, ή προς την ιδιότητα του ανήκοντος εις τας ενόπλους δυνάμεις ή τας δυνάμεις ασφαλείας της Δημοκρατίας ή προς οιονδήποτε έτερον δημόσιον ή δημοτικόν αξίωμα ή θέσιν, προκειμένου δε περί βουλευτού εκλεγομένου υπό της τουρκικής κοινότητος και προς το του θρησκευτικού λειτουργού.

Ο όρος «δημόσιον αξίωμα ή θέσις» εν τω παρόντι άρθρω περιλαμβάνει οιονδήποτε αξίωμα ή θέσιν επ’ αμοιβή εν τη υπηρεσία της Δημοκρατίας ή Κοινοτικής Συνελεύσεως, η αμοιβή της οποίας τελεί υπό τον έλεγχον είτε της Δημοκρατίας είτε Κοινοτικής Συνελεύσεως συμπεριλαμβανομένου παντός αξιώματος ή θέσεως εις οιονδήποτε νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου ή οργανισμόν δημοσίας ωφελείας.

Δείτε Περισσότερα

Παιδείας

Θετικό το ΥΠΑΝ στην υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση από τα 4 έτη, διαμαρτύρεται ο ΣΙΠΕΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/02/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση

Εργασίας

Υπάρχει βούληση για νέα νομοθεσία για άτομα με αναπηρία, ψηφίζεται η αύξηση της άδειας μητρότητας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/02/2024, πραγματοποίησε συνάντηση με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα της αρμοδιότητας της Επιτροπής. Στο πλαίσιο της συνάντησης, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:  Θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρίες  Η Επιτροπή συζήτησε το