Πρόταση νόμου για να καταστεί η ιδιότητα του βουλευτή ασυμβίβαστη προς οιανδήποτε επαγγελματική ιδιότητα ή δραστηριότητα

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Πρόταση νόμου για να καταστεί η ιδιότητα του βουλευτή ασυμβίβαστη προς οιανδήποτε επαγγελματική ιδιότητα ή δραστηριότητα, αναμένεται να κατατεθεί στις 18/11/2021 στην Ολομέλεια της Βουλή, από τον βουλευτή της ΔΗΠΑ κ. Μαρίνο Μουσιούττα.

Αναλυτικά η πρόταση νόμου:

O περί της Τριακοστής Τέταρτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2021

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του Συντάγματος, ώστε η ιδιότης του Βουλευτή να καταστεί ασυμβίβαστη προς οιανδήποτε επαγγελματική ιδιότητα ή δραστηριότητα. Με τον τρόπο αυτό κρίνεται ότι διασφαλίζεται η απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων του Βουλευτή επ’ ωφελεία του γενικού και δημόσιου συμφέροντος, ενώ με την αποχή του Βουλευτή από οποιαδήποτε επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα αποτρέπονται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό φαινόμενα διαπλοκής και σύγκρουσης συμφερόντων.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

ΑΡΘΡΟΝ 70

Η ιδιότης του βουλευτού είναι ασυμβίβαστος προς το αξίωμα του υπουργού ή του μέλους Κοινοτικής Συνελεύσεως ή δημοτικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου και του δημάρχου, ή προς την ιδιότητα του ανήκοντος εις τας ενόπλους δυνάμεις ή τας δυνάμεις ασφαλείας της Δημοκρατίας ή προς οιονδήποτε έτερον δημόσιον ή δημοτικόν αξίωμα ή θέσιν, προκειμένου δε περί βουλευτού εκλεγομένου υπό της τουρκικής κοινότητος και προς το του θρησκευτικού λειτουργού.

Ο όρος «δημόσιον αξίωμα ή θέσις» εν τω παρόντι άρθρω περιλαμβάνει οιονδήποτε αξίωμα ή θέσιν επ’ αμοιβή εν τη υπηρεσία της Δημοκρατίας ή Κοινοτικής Συνελεύσεως, η αμοιβή της οποίας τελεί υπό τον έλεγχον είτε της Δημοκρατίας είτε Κοινοτικής Συνελεύσεως συμπεριλαμβανομένου παντός αξιώματος ή θέσεως εις οιονδήποτε νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου ή οργανισμόν δημοσίας ωφελείας.

Δείτε Περισσότερα

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία

Εσωτερικών

Αφαίρεσε πρόνοια για αύξηση έως 14% στα τιμολόγια νερού η Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω