Μεταρρύθμιση ΤΑ: Με πολλές τροπολογίες ενώπιον της Ολομέλειας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Με εξήντα και πλέον τροπολογίες που κατέθεσαν τα κόμματα θα υποβληθεί η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ολομέλεια της Βουλής. Ύστερα από χρόνια συζήτησης στη Βουλή τα τρία νομοσχέδια που αφορούν τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οδηγούνται προς ψήφιση.

Αναλυτικά τα νομοσχέδια:

1. Ο περί Δήμων Νόμος του 2020

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η αναθεώρηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που διέπει την τοπική αυτοδιοίκηση, με απώτερο στόχο τη βελτίωση του ρυθμιστικού, εποπτικού και συντονιστικού πλαισίου του συστήματος τοπικής διακυβέρνησης στην Κυπριακή Δημοκρατία, με την κατάργηση του υφιστάμενου περί Δήμων Νόμου και αντικατάστασή του με νέα νομοθεσία, η οποία θα διέπει τη λειτουργία και τη διακυβέρνηση των δήμων, ώστε να εκσυγχρονιστεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και οι δήμοι να αποκτήσουν την αναγκαία διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και να καταστούν οικονομικά και λειτουργικά βιώσιμοι ως τοπικές αρχές.

3. Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του βασικού νόμου, ενόψει της προωθούμενης μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, και να εισαχθούν ρυθμίσεις για την παροχή κοινών υπηρεσιών από ορισμένες κοινότητες, μέσω της σύστασης και λειτουργίας τοπικών συμπλεγμάτων παροχής υπηρεσιών, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η συλλογή οικιακών αποβλήτων, η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών καθαριότητας και η ρύθμιση της τροχαίας κινήσεως.

3. Ο περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμος του 2015

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση και τη λειτουργία επαρχιακών συμπλεγμάτων, ήτοι ενός επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης σε κάθε επαρχία, με αρμοδιότητες οι οποίες θα ασκούνται σε επαρχιακό επίπεδο και θα αφορούν στην υδατοπρομήθεια, στη λειτουργία αποχετευτικών συστημάτων και στη διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Οι κυριότερες τροπολογίες

Οι περισσότερες από τις τροπολογίες που κατέθεσαν τα κόμματα αφορούν συνενώσεις δήμων και κοινοτήτων και αναμένεται να φανεί ποιες θα επικρατήσουν και ποιος θα είναι ο τελικός αριθμός τους.

Άλλες βασικές τροπολογίες αφορούν μεταξύ άλλων τη διεξαγωγή ή μη δημοψηφισμάτων για τις προτεινόμενες συνενώσεις.

Τροπολογία ΑΚΕΛ -ΕΔΕΚ – Οικολόγων έχει ως σκοπό να καθορισθεί ότι τα δημοψηφίσματα τα οποία θα διενεργηθούν θα είναι τοπικής σημασίας, έτσι που οι εκλογείς εκάστης τοπικής αρχής που θα συνενωθεί σε νέο δήμο να ερωτηθούν για την αλλαγή που αφορά στην οικεία τοπική αρχή, αντί για το σύνολο των προτεινόμενων συνενώσεων.

Άλλη τροπολογία των τριών κομμάτων έχει ως σκοπό να καθορισθεί ότι ουδεμία υφιστάμενη τοπική αρχή δεν δύναται να συνενωθεί με άλλη τοπική αρχή και να αποτελεί δημοτικό διαμέρισμα, χωρίς να έχει προηγηθεί η διενέργεια τοπικών δημοψηφισμάτων. Επιπροσθέτως, σκοπείται όπως δήμοι, οι οποίοι δεν συνενώνονται με άλλες τοπικές αρχές εξακολουθούν να λειτουργούν ως δήμοι με τη μορφή που συστάθηκαν δυνάμει του υπό κατάργηση νόμου, νοουμένου ότι έχουν διενεργηθεί τοπικά δημοψηφίσματα.

Με τροπολογία που κατέθεσε ο ΔΗΣΥ γίνεται εισήγηση για κατάργηση των προνοιών του νομοσχεδίου που προβλέπουν τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων για τους σκοπούς των προτεινόμενων συνενώσεων τοπικών αρχών. Στο ίδιο μήκος κύματος και  τροπολογία της ΔΗΠΑ με σκοπό κατάργηση των προνοιών του νομοσχεδίου που προβλέπουν τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων.

Με άλλη τροπολογία του ΔΗΣΥ γίνεται εισήγηση η αναθεώρηση ορισμένων προνοιών αναφορικά με την ίδρυση των νέων δήμων, ώστε να διαλαμβάνουν όσα προέβλεπε το αρχικό νομοσχέδιο, πριν από την ένταξη σε αυτό προνοιών για τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων.

Το ΑΚΕΛ κατέθεσε τροπολογία ώστε να καθορισθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα προκηρύξει τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων μέχρι την 31η Μαΐου 2023.

Το ΔΗΚΟ κατέθεσε τροπολογία με σκοπό να καθορισθεί ότι για σκοπούς ίδρυσης και σύστασης των νέων δήμων, στο πλαίσιο της προτεινόμενης μεταρρύθμισης, θα προηγηθεί η διενέργεια παγκύπριου δημοψηφίσματος, έτσι που οι εκλογείς των επηρεαζόμενων δήμων και κοινοτήτων, καθώς και των δήμων οι οποίοι δεν προτείνεται να συνενωθούν με άλλες τοπικές αρχές, να ερωτηθούν για το σύνολο των προτεινόμενων συνενώσεων.

Τροπολογία ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ έχει ως σκοπό να απαλειφθούν οι πρόνοιες του νομοσχεδίου αναφορικά με τη μεταφορά στους δήμους των αρμοδιοτήτων που σήμερα ασκούνται από τις σχολικές εφορίες.

Επίσης τα κόμματα ΔΗΚΟ και Οικολόγοι προτείνουν τη σύσταση ανεξάρτητης αρχής με αρμοδιότητες αναφορικά με την πλήρωση κενών θέσεων δημοτικών υπαλλήλων, καθώς και την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας.

Σε άλλη τροπολογία ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ και Οικολόγοι προτείνουν ρυθμίσεις αναφορικά με τη δωρεάν στάθμευση ηλεκτροκίνητων οχημάτων και οχημάτων κινούμενων με ηλεκτροκίνητη μηχανή σε δημοτικό χώρο στάθμευσης στον οποίο η στάθμευση οχημάτων δεν ελέγχεται από μηχανισμό ή άλλο σύστημα ελέγχου εισόδου και εξόδου οχημάτων.

Με τροπολογία του ΑΚΕΛ επιδιώκεται  να απαλειφθεί πρόνοια που αφορά στην έμμεση άσκηση διοικητικής εποπτείας του Υπουργού Εσωτερικών επί των δήμων.

Με τροπολογία στον περί κοινοτήτων νόμων, το ΑΚΕΛ, προτείνει να εισαχθεί πρόνοια, ώστε τα πρόσωπα, τα οποία διεκδικούν εκλογή σε κατεχόμενες κοινότητες να εξαιρούνται από την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης για περιορισμό των θητειών στο αξίωμα του κοινοτάρχη ή του μέλους κοινοτικού συμβουλίου.

Το ΔΗΚΟ με τροπολογία του εισηγείται αύξηση των δημοτικών συμβούλων των νέων δήμων κατά τέσσερις δημοτικούς συμβούλους.

Άλλη τροπολογία του ΔΗΚΟ επιδιώκει να μην προσμετράται, για σκοπούς εφαρμογής της πρόνοιας που προβλέπει περιορισμό των θητειών στο αξίωμα του δημάρχου ή του δημοτικού συμβούλου, η θητεία προσώπου η οποία λήγει την τελευταία ημέρα του μηνός κατά τον οποίο θα διενεργηθούν οι επόμενες γενικές δημοτικές εκλογές.

Εισηγείται επίσης πρόνοια, ώστε αφενός η δεύτερη κατανομή θέσεων να διενεργείται μεταξύ των υποψηφίων στο οικείο δημοτικό διαμέρισμα και αφετέρου ο δήμος να μη θεωρείται ως μία ενιαία εκλογική περιφέρεια.

Σε άλλη τροπολογία εισηγείται όπως σε κοινότητες με αριθμό εγγεγραμμένων εκλογέων που δεν υπερβαίνει τους διακόσιους (200) εκλογείς εξαιρούνται από την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης για περιορισμό των θητειών στο αξίωμα του κοινοτάρχη ή του μέλους κοινοτικού συμβουλίου.

Τροπολογία της ΕΔΕΚ έχει ως σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή της πρόνοιας βάσει της οποίας θα δύναται να υποβάλει πρόσωπο υποψηφιότητα για δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος στον δήμο εντός των ορίων του οποίου έχει την επαγγελματική του στέγη ή ασκεί κατά κύριο λόγο το επάγγελμα ή το επιτήδευμά του, δεδομένου ότι ο εν λόγω δήμος ουσιαστικά κατέστη το κέντρο των δραστηριοτήτων του.

Το Κίνημα Οικολόγων με τροπολογία προτείνει την η εφαρμογή της απλής αναλογικής στην εκλογική διαδικασία για σκοπούς ανάδειξης των δημοτικών συμβούλων.

Τροπολογία της ΔΗΠΑ έχει ως σκοπό την εισαγωγή προνοιών αναφορικά με τη διενέργεια κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα ελέγχου για τη στατική επάρκεια και πολεοδομική καταλληλότητα κάθε οικοδομής, από επαγγελματίες εγγεγραμμένους στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, για σκοπούς εξασφάλισης πιστοποιητικού καταλληλότητας των οικοδομών. Άλλη τροπολογία του κόμματος έχει ως σκοπό την εισαγωγή προνοιών, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα που προκύπτουν από την οχληρία που προκαλείται εξαιτίας της εκπομπής υπερβολικού ήχου.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Ώρα μηδέν για τη μεταρρύθμιση ΤΑ με όλα τα σενάρια ανοικτά

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα