Ο περί Δήμων Νόμος του 2020

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η αναθεώρηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που διέπει την τοπική αυτοδιοίκηση, με απώτερο στόχο τη βελτίωση του ρυθμιστικού, εποπτικού και συντονιστικού πλαισίου του συστήματος τοπικής διακυβέρνησης στην Κυπριακή Δημοκρατία, με την κατάργηση του υφιστάμενου περί Δήμων Νόμου και αντικατάστασή του με νέα νομοθεσία, η οποία θα διέπει τη λειτουργία και τη διακυβέρνηση των δήμων, ώστε να εκσυγχρονιστεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και οι δήμοι να αποκτήσουν την αναγκαία διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και να καταστούν οικονομικά και λειτουργικά βιώσιμοι ως τοπικές αρχές.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Τοπική Αυτοδιοίκηση
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα