Επιτροπή Οικονομικών: Προϋπολογισμός Υπ. Εσωτερικών και Επιτρόπου Νομοθεσίας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 8/11/2021, συζήτησε θέματα που αφορούν:

 • Τον Κρατικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Τον Κρατικό Προϋπολογισμό του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας.
 • Τον διορισμό Προέδρου του Δημοσιονομικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20(Ι) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου 20(Ι)/2014.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε νομοσχέδια και προτάσεις νόμου που προνοούν:

 • Πρόσθετες πιστώσεις για την ΑΗΚ και τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2021.
 • Την παράταση ορισμένων φορολογικών ελαφρύνσεων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2022.
 • Την αδειοδότηση και εποπτεία των εταιρειών διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων.
 • Την δυνατότητα εγγραφής σύμβασης μίσθωσης τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασης.
 • Την μη αποστολή για δεύτερη φορά της γνωστοποίησης αναφορικά με τη μεταβίβαση υποθήκης.
 • Την εναρμόνιση με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως.

Αναλυτικά τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμου:

Ο περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμος του 2021

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του Υπουργείο Εσωτερικών ανέρχεται στα €629.612.734.

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσία για το 2022 ανέρχεται στις €537.655.

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2021

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη ψηφισθεί νόμιμα ως ειδικευμένες πιστώσεις για τη χρήση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ή που είναι δυνατόν να ψηφισθούν αργότερα νόμιμα ως τέτοιες για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021 ποσό που δεν υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη των δαπανών της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για την περίοδο αυτή.

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 5) του 2021

Το συνολικό ύψος των πρόσθετων πιστώσεων που απαιτείται ανέρχεται στα €180.608.793. Η επιβάρυνση του δημοσιονομικού ισοζυγίου από την έγκριση της προτεινόμενης πρότασης Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού ανέρχεται στο 0,11% του ΑΕΠ. Διευκρινίζεται ότι ποσό ύψους €156,2 εκ. αποτελεί ενδοκυβερνητικές συναλλαγές και συνεπώς δεν επηρεάζει το δημοσιονομικό ισοζύγιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών εξέτασε τον πέμπτο συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2021

Όπως σημείωσε το Υπουργείου Οικονομικών, η επιβάρυνση του δημοσιονομικού ισοζυγίου ανέρχεται στο 0,11% και διευκρινίζει πως ποσό ύψους €156,2 εκατ. αποτελεί ενδοκυβερνητικές συναλλαγές και συνεπώς δεν επηρεάζει δημοσιονομικό ισοζύγιο.

Σημειώνεται ότι το συνολικό ύψος των πέντε συμπληρωματικών προϋπολογισμών φέτος, ανέρχεται σε €690,8 εκατ.

Μεταξύ άλλων, στον νέο συμπληρωματικό προϋπολογισμό, περιλαμβάνονται πρόσθετες πιστώσεις ύψους €85 εκατ. για κάλυψη της αυξημένης δαπάνης που απαιτείται για καταβολή της αυξημένης γενικής κυβερνητικής εισφοράς στο ΓεΣΥ μέχρι το τέλος του έτους, καθώς και πρόσθετες πιστώσεις ύψους €8,5 εκατ. για κάλυψη των αυξημένων αναγκών για αγορά φαρμάκων και εμβολίων.

Επίσης προέκυψε ανάγκη πρόσθετων πιστώσεων €30 εκατ. για χρηματοδότηση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης λόγω λανθασμένης λογιστικής εγγραφής το 2019. Προβλέπεται επίσης το ποσό των €13.8 εκ, λόγω κάλυψης των φορολογικών οφειλών της Κυπριακής Λαϊκής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία, μέχρι τις  30/12/2021.

Επίσης, στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό περιλαμβάνονται και πιστώσεις ύψους €3,7 εκατ. λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών και των αυξημένων αιτήσεων ασύλου και διεθνούς προστασίας, που δέχονται οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Ειδικότερα, οι πιστώσεις αυτές αναμένεται να καλύψουν το κόστος των υλικών συνθηκών υποδοχής και της διαμονής τους σε ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα, όπως αναφέρεται.

Στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό περιλαμβάνονται επίσης αυξημένες πιστώσεις για κάλυψη αναγκών που προέκυψαν, μικρά έργα υποδομής, αυξημένες χορηγίες στον ΚΟΑ, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Θέατρο Ριάλτο.

Προβλέπονται επίσης €165, 8 εκατ. που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας της Εθνικής Φρουράς.

Περιλαμβάνονται επίσης πιστώσεις  €415.800 λόγω της αύξησης του αριθμού δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, που έχει στη διάθεσή της η Κυπριακή Δημοκρατία, με αποτέλεσμα την αύξηση των εξόδων δημοπράτησης των δικαιωμάτων, που καταβάλλονται στο ΧΑΚ ως εκπλειστηριαστή.

Περιλαμβάνονται επίσης αυξημένες δαπάνες για την καταβολή Μεταβατικής Εθνικής Ενίσχυσης στην αιγοπροβατοτροφία, ως αντιστάθμισμα του αυξημένου κόστους των ζωοτροφών, ύψους €1.4 εκ. Επίσης, λόγω του ότι η καταβολή επιδοτήσεων από τον ΚΟΑΠ για τα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) θα πραγματοποιηθεί αργότερα από ότι αρχικά υπολογιζόταν, τα σχετικά ποσά δεν μπορούν να εκταμιευθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εντός του έτους και απαιτούνται πρόσθετες πιστώσεις ύψους €7,7 εκ. για λόγους ρευστότητας, ώστε  ο ΚΟΑΠ να μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα τις πληρωμές των δικαιούχων μέχρι το τέλος του 2021, που αφορούν Μέτρα του ΠΑΑ και Μέτρα Άμεσων Πληρωμών, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Επιπλέον περιλαμβάνονται ποσά για την κάλυψη των δεδουλευμένων των αναδόχων λειτουργίας των μονάδων ΟΕΔΑ Λάρνακας-Αμμοχώστου (€750.000) και ΟΕΔΑ Λεμεσού (€600.000).

Ακόμα δαπάνες €19.4 εκ. οι οποίες προορίζονταν να καλύψουν, μεταξύ άλλων, τη Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το 2021 και  €3.8 εκ. δαπάνη για παροχής Κοινωνικής Σύνταξης

Περιλαμβάνονται επίσης €7.5 εκ. με σκοπό την αποπληρωμή του κόστους του έργου της αντικατάστασης των υφιστάμενων ενεργοβόρων φωτιστικών οδικού φωτισμού στις κοινότητες με φωτιστικά τύπου LED.

Επίσης τροποποιείται το Άρθρο 16 για διαφοροποίηση της οροφής απασχόλησης εκπαιδευτικού προσωπικού, για κάλυψη των αυξημένων αναγκών της σχολικής χρονιάς 2021-2022. Η υλοποίηση της πιο πάνω ρύθμισης συνεπάγεται πρόσθετη δαπάνη ύψους €1.8 εκ. για τους δύο μήνες της σχολικής χρονιάς 2021-2022 (Νοέμβριος – Δεκέμβριος). Γίνεται επίσης αντικατάσταση της λέξης «υπαλλήλων» στην πρώτη επιφύλαξη του άρθρου 16 (πρώτη γραμμή) με την φράση «εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου ή/και εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου».

Παράλληλα γίνεται συμπερίληψη της Δικαστικής Υπηρεσίας στις εξαιρέσεις που περιλαμβάνονται στην πρώτη επιφύλαξη του Άρθρου 16 ώστε να παρέχεται ευχέρεια αντικατάστασης υπηρετούντων εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου ή/και εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου στη Δικαστική Υπηρεσία σε περίπτωση αποχώρησης τους.

Παράλληλα, καλύπτεται η ανάγκη δημιουργίας περιορισμένων θέσεων εργασίας για την εύρυθμη λειτουργία της κρατικής μηχανής. Πρόκειται για δεκαεννέα θέσεις, ήτοι δώδεκα στις εξωτερικές υπηρεσίες του ΥΠΕΞ, τη μεταφορά των υπαλλήλων της Επιτροπής Σιτηρών στο Υπουργείο Γεωργίας (έξι θέσεις) και στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (μία θέση) για σκοπούς εφαρμογής του νόμου που προνοεί τη μεταφορά των υπαλλήλων της Επιτροπής Σιτηρών στο Υπουργείο Γεωργίας.

Πηγή πρόσθετης ανάλυσης – ΚΥΠΕ

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε να παραταθεί η ισχύς των υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην παραχώρηση φορολογικών κινήτρων στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε να παραταθεί η ισχύς των υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην παραχώρηση φορολογικών ελαφρύνσεων στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης  δανείου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εισπράξεως Φόρων Νόμου, ώστε να παραταθεί η ισχύς των υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην παραχώρηση φορολογικών ελαφρύνσεων στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, ώστε να παραταθεί η ισχύς των υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην παραχώρηση φορολογικών ελαφρύνσεων στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης  δανείου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.

O περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου, ώστε να παραταθεί η ισχύς των υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην παραχώρηση φορολογικών ελαφρύνσεων στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης  δανείου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Χαρτοσήμων Νόμου, ώστε να παραταθεί η ισχύς των υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην παραχώρηση φορολογικών ελαφρύνσεων στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να παραταθεί η ισχύς των υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην παραχώρηση φορολογικών κινήτρων στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να δημιουργείται πλαίσιο αδειοδότησης και εποπτείας των εταιρειών διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων. Το πλαίσιο αυτό, διασφαλίζει την πρόσβαση των εν λόγω εταιρειών στα τραπεζικά δεδομένα των δανειοληπτών υπό τη διαχείρισή τους, προκειμένου να είναι σε θέση να εκτιμήσουν την πιστοληπτική ικανότητα τους και να παρέχουν σε αυτούς βιώσιμες λύσεις αναδιάρθρωσης, τηρουμένων των διατάξεων του Ενωσιακού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των δανειοληπτών.

Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα εγγραφής σύμβασης μίσθωσης τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας μεταξύ του Κηδεμόνα ως εκμισθωτή και εκτοπισθέντος προσώπου ως μισθωτή για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασής του και να αποτελεί η εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής, ανεξάρτητα από τον χρόνο που έχει αποβιώσει ο μισθωτής.

Με βάση την υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία , η πιο πάνω δυνατότητα παρέχεται μόνο σε δικαιούχους μίσθωσης οι οποίοι απεβίωσαν κατά ή μετά την 7η Απριλίου 2006. Με την πρόταση νόμου αίρεται η άνιση μεταχείριση μεταξύ εκτοπισθέντων στους οποίους παραχωρήθηκε σύμβαση μίσθωσης σε τουρκοκυπριακή ακίνητη ιδιοκτησία και απεβίωσαν μετά την 7η Απριλίου 2006 και των εκτοπισθέντων στους οποίους παραχωρήθηκε τέτοια σύμβαση και απεβίωσαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το δικαίωμα μίσθωσης που είχε αποκτήσει εκτοπισθείς που απεβίωσε μετά την 7η Απριλίου 2006 συνιστά αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής, ενώ, σε περίπτωση που αυτός απεβίωσε πριν από την ημερομηνία αυτή, το εν λόγω δικαίωμα παύει να ισχύει.

Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόταση νόμου κατατέθηκε από τους εισηγητές παράλληλα με πρόταση νόμου που τροποποιεί τον περί Τουρκοκυπριακών Υπηρεσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο, ώστε να συνάδουν οι πιο πάνω ρυθμίσεις με τον εν λόγω νόμο.

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε σε περίπτωση αποστολής γνωστοποίησης στον ενυπόθηκο οφειλέτη αναφορικά με τη μεταβίβαση υποθήκης δυνάμει των προνοιών του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, να μην αποστέλλεται για δεύτερη φορά η σχετική γνωστοποίηση από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως.

Δηλώσεις:

Τριπλάσιος ο προϋπολογισμός της στεγαστικής πολιτικής, δήλωσε ο ΥΠΕΣ παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό για το 2022

Τριπλασιασμένος είναι ο προϋπολογισμός της στεγαστικής πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2022, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής παρουσιάζοντας σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής, τον προϋπολογισμό του Υπουργείου για τη νέα χρονιά. Ο κ. Νουρής παρουσιάζοντας τους άξονες πολιτικής για το 2022, μίλησε ιδιαίτερα για τις μεταρρυθμίσεις όπως αυτής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και για το μεγάλο πρόβλημα του μεταναστευτικού για το οποίο η Κύπρος βρίσκεται, όπως τόνισε, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με τις αυξημένες ροές από τα κατεχόμενα.

Σε δηλώσεις του μετά την Επιτροπή, ο Υπουργός Εσωτερικών είπε πως αβίαστα ο Προϋπολογισμός για το 2022 μπορεί να χαρακτηριστεί αναπτυξιακός και εξαιρετικά στοχευμένος, με ξεκάθαρη προσέγγιση για τη στήριξη και τον επιμερισμό των δαπανών προς την ύπαιθρο και τις αγροτικές περιοχές. Όπως είπε, ο Προϋπολογισμός χαρακτηρίζεται από έντεκα άξονες δραστηριότητες, στους οποίους ξεχωρίζουν σημαντικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, όπως η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η στεγαστική πολιτική με τριπλάσιες δαπάνες σε σχέση με πέρσι και η οποία έχει αγκαλιαστεί από τον κόσμο.

Ο κ. Νουρής είπε πως παρουσίασε ενώπιον της Επιτροπής το σύνολο των διαφόρων πολεοδομικών παρεμβάσεων του ΥΠΕΣ μέσω σχεδίων ανάπτυξης και κινήτρων ώστε να συνδράμει αποφασιστικά στην πολεοδομικής ανάπτυξη της Κύπρου. Σημαντικό μερίδιο σε αυτή μας την προσπάθεια διαλαμβάνει η διαδικασία ταχείας αδειοδότησης που ήδη εφαρμόζεται από τον Οκτώβρη του 2020 σε ό,τι αφορά την ανέγερση μιας κατοικίας και την έκδοση άδειας μέσα σε κατά μέγιστο 20 μέρες. Αυτή η πολιτική για πολύ μεγαλύτερες αναπτύξεις, μέχρι 20 οικιστικές μονάδες, όπως είπε, μπορεί να γίνει πράξη από την 1 Ιουνίου 2022.

«Βεβαίως συμπληρώνεται και ολοκληρώνεται η διαδικασία αδειοδότησης με τη συζήτηση στην Επιτροπή Εσωτερικών που ελπίζουμε να ολοκληρωθεί σύντομα, για την αδειοδότηση των μεγάλων στρατηγικών επενδύσεων κατά μέγιστο σε 12 μήνες ώστε αυτοί που επιλέγουν να επενδύσουν στη χώρα μας, να ξέρουν εκ προοιμίου ότι θα αδειοδοτηθούν κατά μέγιστο σε 12 μήνες και όχι σε αόριστα χρονοδιαγράμματα», είπε.

Σε σχέση με την πολιτική ασύλου και μετανάστευσης, ο κ. Νουρής είπε πως έχει απαντήσει σε πολλά ερωτήματα από τους Βουλευτές και ανακοίνωσε πως θα συζητηθεί και σε ευρεία σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη Τετάρτη στο Προεδρικό.

Είπε πως έχει επεξηγήσει στην Επιτροπή την προσπάθεια που γίνεται της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της επέκτασης της στο σύνολο των υπηρεσιών του ΥΠΕΣ, ενώ ήδη οι επιδόσεις έχουν βελτιωθεί κατά πολλή και στο Τμήμα Πολεοδομίας, στο Κτηματολόγιο, στο Τμήμα Μετανάστευσης και σε πολλά άλλα Τμήματα.

Ανέφερε πως ανέλυσε την διεύρυνση του σχεδίου προστασίας των παραλιών μέσω της ναυαγοσωστικής υπηρεσίας και κάτω από το Σχέδιο Σαλαμίς που πλέον από την 1η του νέου χρόνου εντάσσει όλες τις επαρχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και εξοπλίζει τους ναυαγοσώστες.

Επίσης, είπε πως επεξήγησε στην Επιτροπή την πολύ στοχευμένη προσπάθεια της ανάδειξης του Κέντρου της Λευκωσίας, το οποίο αφέθηκε σε μαρασμό για πολλούς και διάφορους λόγους. «Γίνεται πλέον μια ξεκάθαρη δραστική παρέμβαση από την Κυβέρνηση είτε με την μετακίνηση της Αρχιτεκτονικής Σχολής στην περιτοιχισμένη πόλη, πολύ δε περισσότερο με την παροχή συγκεκριμένων κινήτρων και στον ιδιωτικό και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα τα οποία χρηματοδοτούνται με το ποσό της τάξης των 15 εκ. ευρώ μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να δοθούν στην ανέγερση φοιτητικών εστιών», είπε.

Ακόμη, αναφέρθηκε στην παρουσίαση στην πολιτική του Υπουργείου στον έλεγχο των σωματείων και των ιδρυμάτων, κάτι που τα τελευταία χρόνια αποτελούσε μόνιμη παρέμβαση και σημείωση στις εκθέσεις της Moneyval για τα θέματα διαφθοράς στη χώρα. «Ηδη, το ΥΠΕΣ έχει προβεί στη διαγραφή 2200 τέτοιων σωματείων και βεβαίως προχωρούμε στην εξέταση των υπολοίπων αιτήσεων, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο για τον εξορθολογισμό», είπε.

Ο κ. Νουρής ανέφερε ακόμη πως απαντήθηκαν ερωτήματα εντός της Επιτροπής τόσο σε σχέση με τις δράσεις της Υπηρεσίας της πολιτικής Άμυνας, τις παρεμβάσεις στα θέματα των πυρκαγιών, της στήριξης της Ελλάδας στα τελευταία προβλήματα που αντιμετώπισε. «Στην τελευταία συνάντηση μου με τον Γάλλο Υπουργό Εσωτερικών έχω ζητήσει εκ νέου τη συζήτηση για να δημιουργηθεί μια βάση αεροσκαφών στην Κύπρο για να χρησιμοποιείται από αεροσκάφη για πυροπροστασία ακριβώς θέλοντας να είμαστε προληπτικοί», είπε.

Κληθείς να σχολιάσει την δήλωσή του εντός της Επιτροπής ότι «η Κύπρος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το μεταναστευτικό», ο κ. Νουρής απάντησε ότι το «Υπουργείο Εσωτερικών δεν είναι αβίαστα που έχει τοποθετηθεί ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης όσον αφορά τη μετανάστευση. Από την 1η Οκτωβρίου αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο κύμα ροών, όλες από την πράσινη γραμμή», είπε.

Ο κ. Νουρής σημείωσε πως κατά μέσο όρο δεχόμαστε καθημερινά μεταξύ 60 – 100 μεταναστών από σημεία της πράσινη γραμμής, όλοι προερχόμενοι από τα κατεχόμενα προφανώς, και όλοι προερχόμενοι από την Τουρκία,  είτε αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη, είτε από τα νότια τουρκικά παράλια. «Είναι για αυτόν ακριβώς τον λόγο που δικαιολογούνται και απόλυτα οι παρεμβάσεις μας σε όλα πλέον

τα επίπεδα , είτε του Προέδρου της Δημοκρατίας, είτε Υπουργού Εσωτερικών ή Εξωτερικών, για την αναγκαιότητα φύλαξης των νότιων τουρκικών παραλίων από την υπηρεσία FRONTEX της ΕΕ, αλλά βεβαίως και την αναγκαιότητα η Τουρκία να συμμορφωθεί, και για την Κύπρο, στις συμφωνίες της που έχει συνάψει με την ΕΕ στα θέματα της συγκράτησης των μεταναστών, είπε.

Ερωτηθείς για την πράσινη γραμμή και μέχρι πού αναμένεται να φτάσει το εύρος των «φυσικών εμποδίων» κατά μήκος της, ο Υπουργός απάντησε ότι «η πρακτική αυτή θα εφαρμοστεί εκεί και όπου χρειάζεται για να υπάρξει αποτροπή των ροών».

Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είπε πως έχει σχεδόν τριπλασιαστεί το ποσό για τη στεγαστική πολιτική, όμως την ίδια στιγμή το κόστος εξασφάλισης στέγης έχει δεκαπλασιαστεί. «Αρα, η οποιαδήποτε αύξηση των κονδυλίων για να έχει αποτύπωμα στην κοινωνία και στα προβλήματα που περνά θα πρέπει να είναι σε συνάρτηση του κόστους απόκτησης στέγης», είπε, και εξέφρασε την εκτίμηση ότι η στεγαστική πολιτική δεν θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της κοινωνίας», είπε.

Στο μεταναστευτικό, η κ. Ερωτοκρίτου είπε πως καμία πολιτική δεν μπορεί να έχει πιθανότητα επιτυχίας αν δεν διευρύνει το πλαίσιο συμφωνιών επανεισδοχής του η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί με τρίτες χώρες από όπου προέρχονται οι παράτυποι μετανάστες. Όπως είπε, ο κ. Νουρής είχε δηλώσει ενώπιον της Επιτροπής πως αυτό είναι πρόβλημα της ΕΕ. Ωστόσο, πρόσθεσε, η Κύπρος είναι που έχει το μεγαλύτερο αριθμό σε αναλογία πληθυσμού παράνομων μεταναστών και η Κυβέρνηση πρέπει να μεριμνήσει για να διευρύνει τις συμφωνίες αυτές.

Η κ. Ερωτοκρίτου είπε ακόμη πως έθεσαν στον Υπουργό το θέμα της μετατροπής 20 οργανικών θέσεων της Υπηρεσία Ασύλου σε υπηρεσίες λειτουργών εσωτερικών, και εξέφρασε την θέση πως η Υπηρεσία Ασύλου πρέπει να στελεχώνεται με τα άτομα που βρίσκονται ήδη στην Υπηρεσία και έχουν γνώσεις, εξειδίκευση και εμπειρίες στα θέματα Ασύλου, ενώ παράλληλα θα πρέπει να ενισχυθεί με νέο προσωπικό.

Άξονες πολιτικής και αριθμοί

Οι μεταρρυθμίσεις και οι πολιτικές του Υπουργείου Εσωτερικών βασίζεται σε 11 άξονες: Στην Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην στεγαστική πολιτική, στην πολιτική ανάπτυξης μέσω πολεοδομικού σχεδιασμού, στην μεταρρύθμιση της πολεοδομικής και οικοδομικής αδειοδότησης, στην ολοκληρωμένη πολιτική Ασύλου και Μετανάστευσης, στην πολιτική στήριξης της Υπαίθρου, στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, στην πολιτική ανάδειξης του Κέντρου της Λευκωσίας, στο Εθνικό Σχέδιο Ασφάλειας Οργανωμένων παραλιών ΄Σαλαμίς΄, στην πολιτική ελέγχου σωματείων και ιδρυμάτων και στην ενίσχυση τα προστασίας των πολιτών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Υπουργείου ανέρχεται στα 629,6 εκ. ευρώ, σε σχέση με 603,7 εκ. το 2021. Οι δαπάνες προσωπικού ανέρχονται στα 90,2 εκ. οι λειτουργικές δαπάνες στα 67 εκ., οι μεταβιβάσεις (Χορηγίες προς ΑΤΑ, Ημικρατικούς Οργανισμούς, Ταμείο Τ/Κ και Θήρας, επιδοτήσεις και στεγαστικά σχέδια) στα 231,3 εκ. ευρώ, τα άλλα συγχρηματοδοτούμενα έργα και σχέδια στα 35 εκ., τα έργα υπό κατασκευή στα 135,4 εκ. ευρώ, τα δάνεια στα 20 εκ., τα πάγια έξοδα στα 50,2 εκ. ευρώ και άλλα έξοδα 0,5 εκ. ευρώ.

Η κατανομή των πόρων του 2020 στις Στρατηγικές επιδιώξεις του Υπουργείου έχει ως ακολούθως: Τα 176 εκ. αφορούν την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων σε αστικές περιοχές και περιοχές της υπαίθρου,

τα 54 εκ. σε χορηγίες προς Δήμους, τα 20 εκ. σε δάνεια, άλλα 20 σε επιστροφή επαγγελματικού φόρου, 18 εκ. σε χορηγίες προς Κοινότητες, 8 εκ. για έκτακτα έργα και οδικό φωτισμό, 65 εκ. για την εφαρμογή στοχευμένης στεγαστικής πολιτικής σε ορεινές, ακριτικές, μειονοτικές και συγκεκριμένες περιοχές της υπαίθρου, 100 εκ. για τη διαχείριση της ακίνητης ιδιωτικής και κρατικής ιδιοκτησίας (απαλλοτριώσεις κλπ), 75 εκ. για τη διασφάλιση στέγασης για εκτοπισθέντες και τη διαχείριση των τ-κ περιουσιών, 6 εκ. για την πρόληψη και ανταπόκριση σε περιπτώσεις συμφορών και εφαρμογή εκτάκτων σχεδίων δράσης, και 88 εκ. για την προώθηση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενίσχυση της εποπτείας Ημικρατικών Οργανισμών και Συμβουλίων ΜΚΟ.

Όσον αφορά τα έσοδα του Υπουργού Εσωτερικών, αυτά αναμένονται για το 2022 να ανέλθουν στα 151 εκ. σε σχέση με 122 το 2021, ενώ το ποσοστό υλοποίησης του προϋπολογισμού για το 2021 αυτό βρισκόταν τον Οκτώβριο στο 59% και αναμένεται να ανέλθει στο 89%. Το περσινό ποσοστό ανήλθε στο 88%.

Δεν υλοποιούνται οι στόχοι της με το ποσό του προϋπολογισμού για 2022 αναφέρει η Επίτροπος Νομοθεσίας

Με το ποσό που έχει προϋπολογιστεί για το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας χωρίς ριζικές αλλαγές, δεν φαίνεται να είναι δυνατό να υλοποιηθούν οι στόχοι του για το 2022, όπως ανέφερε η Επίτροπος Νομοθεσίας Λουΐζα Χριστοδουλίδου Ζαννέτου στην παρουσίαση του προϋπολογισμού του γραφείο της στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

«Θα πρέπει, κατά την ταπεινή μου άποψη να αποφασιστεί κατά πόσον το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας θα πρέπει να αφεθεί να προχωρήσει παρέχοντάς του την απαραίτητη οικονομική ενίσχυση με ό,τι αυτό περιλαμβάνει ή αν θα διαιωνίζεται η κατάσταση που για χρόνια δεν του επέτρεπε να υλοποιεί τα καθήκοντά του παρά μόνο αποσπασματικά και περιστασιακά», αναφέρεται στο σχετικό σημείωση της Επιτρόπου που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η κα. Ζαννέτου έκανε λόγο για έλλειψη προσωπικού και δη μόνιμου κάτι που αποτελεί τη βασική πάγια δυσκολία που αντιμετωπίζει ο θεσμός, η οποία δεν του επιτρέπει να υλοποιήσει το όραμα, την πολιτική και τους στόχους του.

Παρά τις προσπάθειες τις και τις επιστολές που απηύθυνε σε πάρα πολλούς αρμοδίους, ανέφερε δεν έλαβε θετική απάντηση, ούτε κατέστη δυνατόν να εξευρεθεί προσωπικό με απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων από άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Σημείωσε επίσης ότι δεν υπάρχει δομή στην Υπηρεσία, ούτε και δυνατότητα πρόσληψης μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού, ενώ όπως είπε η αγορά υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, δεν αρμόζει στην υπηρεσία της που έχει μόνιμη ανάγκη.

Στον προϋπολογισμό του 2020, συμπλήρωσε, υπήρχε πρόνοια για δύο θέσεις δικηγόρου της Δημοκρατίας για το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, ωστόσο, όπως είπε, παρά τις επιστολές της προς όλους τους αρμοδίους δεν κατέστη δυνατή η προώθηση από τη Νομική Υπηρεσίας της Δημοκρατίας της πλήρωσης των θέσεων, ενώ ενημερώθηκε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας έχει ζητήσει τις δύο θέσεις για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας.

Παράλληλα ανέφερε ότι ανάμεσα στους στόχους της είναι η άμεση προώθηση νομοσχεδίου που έχει συντάξει και αποστείλει στο αρμόδιο Υπουργείο για τη θεσμοθέτηση του θεσμού του Επίτροπου Νομοθεσίας, με όλες τις αρμοδιότητες, καθήκοντα και υποχρεώσεις, αφού δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να ρυθμίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του θεσμού. Κάτι που, όπως αναφέρεται στο σημείωμα της Επιτρόπου, δημιουργεί σοβαρό θεσμικό και επικοινωνιακό πρόβλημα αλλά και εμπόδιο στο θέμα της στελέχωση του γραφείου και στην αναγνώριση των καθηκόντων του.

Η κα. Ζαννέτου εξέφρασε την απογοήτευσή της που δεν κλήθηκε να παραστεί σε κάποια συζήτηση για το θέμα των αρμοδιοτήτων της, την ώρα που υπάρχει προβληματισμός για ενδεχόμενη σύγκρουση αρμοδιοτήτων με την Νομική Υπηρεσία αλλά και Υπουργούς. Πρόσθεσε ότι το πρόβλημα θα πρέπει να λυθεί τελεσίδικα, αφού από αυτό προκύπτουν θέματα που την προβληματίζουν και στεναχωρούν.

Μεταξύ άλλων, η κα. Ζαννέτου αναφέρει στο σημείωμά της ότι το Γραφείο του Επιτρόπου Νομοθεσίας, πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλλει αυτεπάγγελτες εισηγήσεις προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους Υπουργούς για οποιοδήποτε θέμα αφορά το κυπριακό νομοθετικό πλαίσιο και ιδίως των εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση, τη συμπλήρωση, την ενοποίηση, την κωδικοποίηση ή και αναθεώρηση της κυπριακή νομοθεσίας. Υπάρχουν, αναφέρει, πολύ σοβαρά θέματα που απασχολούν διαρκώς και που θα έπρεπε το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας να συμβάλει ενεργό στον τρόπο νομοθετικής αντιμετώπισής τους, όπως η διαφθορά, η νομοθετική μεταρρύθμιση, οικονομικά θέματα, θέματα πολιτογραφήσεων, μεταρρύθμιση οικογενειακού δικαίου, τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλα.

Επίσης ανέφερε, υπάρχουν απαρχαιωμένες νομοθεσίες που χρειάζονται κατάργηση ή ανασύνταξη, ενώ υπάρχουν σύγχρονες ανάγκες και τάσεις που απαιτούν νομοθετική ρύθμιση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσία για το 2022 ανέρχεται στις €537.655 και το μεγαλύτερο ποσό αφορά μισθοδοσία της Επιτρόπου και των λειτουργών του γραφείου της.

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Δόθηκαν 390 διαβατήρια μετά το τέλος σχεδίου πολιτογραφήσεων

Stockwatch: Χωρίς νομικό πλαίσιο λειτουργεί η Επίτροπος Νομοθεσίας

Stockwatch: Στη Βουλή ο διορισμός Μ. Περσιάνη στο δημοσιονομικό συμβούλιο

Συνεδρία Επιτροπής Οικονομικών ημερομηνίας 5/11/2021 για προυπολογισμό Υπ. Γεωργίας

Σύνολο οκτώ παγκύπριων αναπτυξιακών έργων περιλαμβάνει ο κατάλογος με τα κυριότερα αναπτυξιακά έργα που προωθούνται μέσω του προϋπολογισμού του υπ. Γεωργίας για το 2022.

Τα πλείστα έργα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ενώ τέσσερα εξ αυτών, αφορούν επενδύσεις που θα γίνουν μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης.

Τα οκτώ έργα, σύμφωνα με σχετικό σημείωμα του υπουργείου Γεωργίας αφορούν:

 • Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου του δικτύου του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ)
 • Εγκατάσταση συνδεδεμένου δικτύου Φωτοβολταϊκών Ενεργειακών Συστημάτων σε 8 Σταθμούς Επεξεργασίας και Άντλησης Νερού (ΤΑΥ)
 • Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού (Διυλιστηρίων) (ΤΑΥ)
 • Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Πράσινων Σημείων και δημιουργία Δικτύου. Σημείων Συλλογής και ανακύκλωσης (ΤΑΥ)
 • Βελτίωση στην κοίτη των Ποταμών (ΤΑΥ).
 • Ανασύσταση και αποκατάσταση περιοχών υγροβιοτόπων (ΤΑΥ).
 • Μέτρα/παρεμβάσεις σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 για εφαρμογή των προνοιών της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα και εφαρμογή των προνοιών της Οδηγίας των Οικοτόπων (ΤΠ/ΤΑΥ/Τμήμα Δασών/ Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας).
 • Αποχετευτικά έργα που εκτελούνται από τα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεων για εφαρμογή του Προγράμματος Εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για Αστικά Λύματα (σε αγροτικές κοινότητες, Τριτοβάθμια Επεξεργασία των σταθμών επεξεργασίας λυμάτων των Αστικών Συμβουλίων Αποχετεύσεων και Έργα όμβριων υδάτων) (Συμβούλια Αποχετεύσεων/ΤΑΥ).

Τα τέσσερα πρώτα έργα, αφορούν επένδυση μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης.

Πηγή – Stockwatch: Οκτώ παγκύπρια έργα ανάπτυξης από υπ. Γεωργίας το 2022

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Επιτροπών/Ολομέλειας ημερομηνίας 10/06/2024 – 14/06/2024

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και της Ολομέλειας έχει ως εξής:              Δευτέρα 10/06/2024                     Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, –  Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, –  Τρίτη 11/06/2024                       Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων, –               Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 9:00 π.μ..                               Επιτροπή για τη Μελέτη του Δημογραφικού

Μεταφορών

Τρέχουν για το έργο στο λιμάνι Λάρνακας, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 31/05/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Υλοποίηση ενιαίου σχεδιασμού ανάπτυξης λιμανιού και μαρίνας Λάρνακας Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η πορεία υλοποίησης του ενιαίου σχεδιασμού ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας. Τρέχουν για το έργο στο