Επιτροπή Οικονομικών: Εκπρόθεσμες καταθέσεις Προϋπολογισμών από ημικρατικούς οργανισμούς

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/01/2022, εξέτασε τα σχέδια νόμου που προνοούν:

  • Τον Προϋπολογισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία, του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου και του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.
  • Τη μεταρρύθμιση του ΕΜΣ (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας) με μια δέσμη μέτρων, η οποία περιλαμβάνει και την εισαγωγή νέων προνοιών για τη χρήση Ρητρών Συλλογικής Δράσης «μονού άκρου ή σκέλους (Single-limb CACs)» αντί διπλού (Recital 11).

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου:

Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογιστεί νόμιμα για τη χρήση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ή που θα προϋπολογιστούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, ποσό που δεν υπερβαίνει τα δεκατρία εκατομμύρια, εκατό ογδόντα τέσσερις χιλιάδες, τρακόσια εξήντα ένα ευρώ (€13.184.361), για την κάλυψη των δαπανών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για την περίοδο αυτή.

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 2022 Νόμος του 2021

Μετά και την υιοθέτηση των απόψεων και παρατηρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών, (επισυνάπτονται), οι συνολικές προϋπολογιζόμενες δαπάνες του ΟΑΠ για το 2022 ανέρχονται σε €12.350.860 εκ των οποίων τα €8.963.050 αφορούν Δαπάνες Προσωπικού, €2.508.410 Λειτουργικές Δαπάνες και €879.400 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες. Ο αντίστοιχος προϋπολογισμός για το 2021 ήταν €11.841.380 εκ των οποίων €8.674.550 αφορούσαν Δαπάνες Προσωπικού, €2.371.370 Λειτουργικές Δαπάνες και €795.460 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες. Σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό για το 2021, οι συνολικές προϋπολογιζόμενες δαπάνες του ΟΑΠ για το 2021 παρουσιάζονται αυξημένες κατά €509.480. Ο υπό αναφορά Προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα συνολικού ύψους €12.245.500 σε σύγκριση με €11.741.500 του προϋπολογισμού του 2021, εκ των οποίων τα €12.200.000 θα προέλθουν από κρατική χορηγία και τα €45.500 από άλλες πηγές.

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως χρησιμοποιηθεί από το Ταμείο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, ποσό που δεν υπερβαίνει τα σαράντα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα μία χιλιάδες ευρώ (€40.531.000) για κάλυψη των δαπανών της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για την περίοδο αυτή.

Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία του 2022 Νόμος του 2021

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση του Ειδικού Ταμείου ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως διατεθεί από το Ταμείο του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ποσό που δεν υπερβαίνει τις εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (€148.900), για κάλυψη των δαπανών για την περίοδο αυτή.

Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021

Ο Προϋπολογισμός του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το 2022 είναι ισοσκελισμένος. Το σύνολο των δαπανών του Προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 2021 ανέρχεται σε €6.979.115 και το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των €6.979.115, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης των €27.486.00, σε σχέση με το 2021

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 2022 Νόμος του 2021

Ο Προϋπολογισμός του Κ.Ο.Α.Γ. για την οικονομική χρήση του 2022 προβλέπει έσοδα €22.165.600. Το ποσό αυτό θα προκύψει κυρίως από τις εισπράξεις από την πώληση κατοικιών και οικοπέδων, €6.276.000 (Κεφ. 1), τόκους εισπρακτέους €470.600 (Κεφ. 2), έσοδα από τις πολιτογραφήσεις ξένων επενδυτών στην Κύπρο €100.000 και έσοδα από πρόσθετο συντελεστή €100.000 (Κεφ. 3), Αναλήψεις από Δάνεια €15.000.000 (Κεφ.4) και Άλλα Έσοδα €219.000 (Κεφ. 5).

Οι δαπάνες του Οργανισμού για το 2022 προϋπολογίζονται στο ποσό των €23.405.582.

Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε οντότητας Γενικής Κυβέρνησης και όλοι οι συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί αυτού καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση με τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία που αναφέρεται σε αυτόν. Με βάση τα πιο πάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ) υπέβαλε στο Υπουργείο Οικονομικών τον Προϋπολογισμό του για το 2022 και για το ΜΔΠ 2022-2024, μαζί με Επεξηγηματικό Υπόμνημα. Ο Προϋπολογισμός για το 2022 είναι ισοσκελισμένος και περιλαμβάνει έσοδα και δαπάνες ύψους €8.8 εκ.. Τα έτη 2023-2024 συνεχίζει να είναι ισοσκελισμένος και να είναι στα ίδια επίπεδα με το 2022.

Ο περί Προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου του 2022 Νόμος του 2021

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου ή που θα προϋπολογιστούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο του Δημοσιονομικού Συμβουλίου και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η  Δεκεμβρίου 2022, ποσό που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες δεκαέξι χιλιάδες και τετρακόσια ογδόντα επτά ευρώ (€316.487)  για την κάλυψη των δαπανών του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για την περίοδο αυτή.

Οι περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους (Ρήτρες Συλλογικής Δράσης) Κανονισμοί του 2021

Στο πλαίσιο των συζητήσεων για περαιτέρω ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), αποφασίστηκε από τους Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων των κρατών-μελών της ζώνης του ευρώ η μεταρρύθμιση του ΕΜΣ (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας) με μια δέσμη μέτρων, η οποία περιλαμβάνει και την εισαγωγή νέων προνοιών για τη χρήση Ρητρών Συλλογικής Δράσης «μονού άκρου ή σκέλους (Single-limb CACs)» αντί διπλού (Recital 11).

Δηλώσεις:

Δυσαρέσκεια Επ. Οικονομικών για μη έγκαιρη κατάθεση προϋπολογισμών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών για την κατάθεση προϋπολογισμών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) για το έτος 2022 στη Βουλή των Αντιπροσώπων, απέστειλε η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, εκφράζοντας την έντονη απαρέσκεια της για την μέχρι στιγμής μη συμμόρφωση μεγάλου αριθμού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των αρμόδιων Υπουργείων με την υποχρέωση κατάθεσης στη Βουλή των προϋπολογισμών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για το έτος 2022, εντός των νενομισμένων χρονικών πλαισίων.

Την επιστολή απέστειλε σήμερα, εκ μέρους της Επιτροπής, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Χριστιάνα Ερωτοκρίτου.

Μεταξύ άλλων στην επιστολή αναφέρεται ότι η Επιτροπή δε δεσμεύεται να εξετάσει τους προϋπολογισμούς νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι έκνομα δεν έχουν μέχρι της στιγμής κατατεθεί, εντός των στενών χρονικών περιθωρίων που απομένουν μέχρι τέλους Φεβρουαρίου 2022, οπότε και θα εξαντληθούν τα επιτρεπόμενα δωδεκατημόρια.

«Η Επιτροπή δηλώνει ότι τα επηρεαζόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και τα αρμόδια Υπουργεία φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το ενδεχόμενο λειτουργίας των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου παράνομα μετά την εξάντληση της εν λόγω προθεσμίας. Η Επιτροπή δηλώνει ότι επιφυλάσσεται πλήρως να εξετάσει τους προϋπολογισμούς νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που θα κατατεθούν ενώπιον της από τούδε και στο εξής, βάσει των ευρύτερων εκκρεμοτήτων και προτεραιοτήτων της που εκτείνονται και σε άλλα νομοσχέδια και προτάσεις νόμου», σημειώνεται.

Σε δηλώσεις της μετά το πέρας της συνεδρίας της Επιτροπής, η κ. Ερωτοκρίτου είπε ότι η Επιτροπή Οικονομικών σήμερα προχώρησε και εξέτασε πέντε προϋπολογισμούς νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι τους κατέθεσαν κάποιοι εμπρόθεσμα, κάποιοι εκπρόθεσμα.

«Όμως, είναι με ιδιαίτερη δυσαρέσκεια που έχουμε εντοπίσει ότι μεγάλος αριθμός νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δεν έχουν μέχρι σήμερα καταθέσει τους προϋπολογισμούς τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων», πρόσθεσε.

Ως εκ τούτου, συνέχισε η κ. Ερωτοκρίτου, έχει αποσταλεί επιστολή σήμερα εκ μέρους της Επιτροπής Οικονομικών, «σύμφωνα με την οποία ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή είναι εκ των πραγμάτων αναγκασμένη να δηλώσει ότι δεν δεσμεύεται να εξετάσει τους προϋπολογισμούς νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι έκνομα δεν έχουν μέχρι στιγμής κατατεθεί εντός των στενών χρονικών περιθωρίων που απομένουν μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου του 2022 , οπότε και θα εξαντληθούν τα επιτρεπόμενα δωδεκατημόρια».

«Όπως είναι καλά γνωστό, αυτοί οι Οργανισμοί μπορούν να λειτουργούν με βάση τα δωδεκατημόρια μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2022. Το γεγονός ότι δε έχουν κατατεθεί αυτοί οι προϋπολογισμοί δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στις εργασίες της Επιτροπής, η οποία είναι επιφορτισμένη με πολλά επείγοντα νομοσχέδια, πλείστα τα οποία αφορούν το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ως εκ τούτου ενημερώνουμε ότι όσα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου , δεν έχουν μέχρι σήμερα καταθέσει τους προϋπολογισμούς τους, δεν μπορούν προφανώς να απαιτούν να εξεταστούν αυτοί οι προϋπολογισμοί εντός των επόμενων ένα- δύο εβδομάδων για να οδηγηθούν στην Ολομέλεια μέχρι το τέλος του Φλεβάρη του 2022», συμπλήρωσε.

Σε παρατήρηση ότι είναι μια παλιά ιστορία να μην καταθέτουν εμπρόθεσμα κάποια ΔΣ τους προϋπολογισμούς τους και αν θα υπάρχουν ευθύνες για πρώτη φορά εις βάρος ΔΣ, η κ. Ερωτοκρίτου είπε ότι αυτές τις ευθύνες δεν μπορεί ούτε να τις αναλάβει, ούτε να τις επιβάλει η Επιτροπή Οικονομικών.

«Όμως, συμφωνώ μαζί σας ότι αυτή είναι μια πρακτική, η οποία ακολουθείται τα τελευταία χρόνια. Είναι μια στρέβλωση που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια. Οι στρεβλώσεις σε αυτό τον τόπο πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης και όσον αφορά αυτή τη συγκεκριμένη στρέβλωση, η Επιτροπή Οικονομικών δηλώνει ότι αυτή η στρέβλωση λήγει εδώ και σήμερα», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα αν υπάρχει περίπτωση υπάλληλοι κάποιων ημικρατικών οργανισμών να μην απλήρωτοι τον Μάρτιο, αν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός τους, η κ. Ερωτοκρίτου είπε ότι αυτός είναι και ο λόγος που η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής με πολύ υπομονή ανεχόταν αυτή τη διαδικασία.

«Όμως, είναι προφανές ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίσει. Επαναλαμβάνω ιδιαίτερα όταν αυτή η καθυστέρηση εξακολουθεί να υφίσταται και να παίρνει πλέον την μορφή της περιφρόνησης», ανέφερε.

«Είναι ένα πράγμα να υπάρχει καθυστέρηση ολίγων ημερών ή ολίγων εβδομάδων, είναι άλλο πράγμα να υπάρχει καθυστέρηση ολίγων μηνών γιατί πλέον αυτό δεν μπαίνει στη σφαίρα του λογικού και του αναμενόμενου ότι είναι κάτι που μπορεί να τύχει αλλά πλέον μπαίνει στην σφαίρα της περιφρόνησης», κατέληξε.

Αύξηση πέραν του 200% στις οντότητες που εποπτεύει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Μεγάλη ανάπτυξη παρουσιάζει ο τομέας της εποπτείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, Γιώργο Θεοχαρίδη, ο οποίος μιλούσε μετά τη συζήτηση σήμερα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, του προϋπολογισμού της επιτροπής.

Εξηγώντας, είπε ότι ενώ το 2011 επόπτευε λιγότερες από 250 οντότητες, σήμερα παρατηρείται αύξηση μεγαλύτερη του 200%, με τις οντότητες να φτάνουν τις 800.

Στους τομείς εποπτείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περιλαμβάνονται τα Επενδυτικά Ταμεία, ένας τομέας πολύ υποσχόμενος, όπως δήλωσε, καθώς παρατηρείται αύξηση πάνω από 11.6 δισ. ευρώ στα περιουσιακά στοιχεία των ταμείων.

Άλλος τομέας εποπτείας της Επιτροπής είναι οι Επενδυτικές Εταιρείες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στις 240 εταιρείες, οι μισές είναι πιο παραδοσιακές και αφορούν παροχή υπηρεσιών σε θεσμικούς επενδυτές, ενώ οι υπόλοιπες προσφέρουν πλατφόρμες συναλλαγής και υπηρεσίες σε ιδιώτες επενδυτές. «Είναι και αυτός ένας πολλά υποσχόμενος τομέας, με ρίσκα», όπως δήλωσε ο κ. Θεοχαρίδης. Συμπλήρωσε ότι ο ρόλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι να προστατεύει και να επιμορφώνει τους επενδυτές, οι οποίοι πρέπει να μελετούν και να κατανοούν τα ρίσκα πριν προβαίνουν σε επενδύσεις.

Ο κ. Θεοχαρίδης πρόσθεσε ότι η Κύπρος φιλοξενεί τις περισσότερες ψηφιακές πλατφόρμες στην ΕΕ, μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Είναι ένας τομέας που αναπτύχθηκε ιδιαίτερα τα τελευταία 10 χρόνια, με ανάπτυξη της τεχνογνωσίας γύρω από το θέμα. Συνολικά σε όλες τις επενδυτικές εταιρείες στην Κύπρο απασχολούνται γύρω στα 6.000 άτομα, ενώ, επιπρόσθετα, σημαντικός αριθμός προσφέρει υπηρεσίες, όπως δικηγορικά και ελεγκτικά γραφεία, υπηρεσίες συμμόρφωσης κ.λπ. «Είναι επομένως, ένας τομέας, ο οποίος, πέραν από τα έσοδα που φέρνει στην κυπριακή οικονομία, προσφέρει και πολλές θέσεις εργασίας», δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Αναφορικά με την εποπτεία των ψηφιακών νομισμάτων, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι, σύμφωνα με την 5η Οδηγία ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος, η εποπτεία για τις επενδυτικές εταιρείες που προσφέρουν ψηφιακά νομίσματα ανήκει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή έχει εκδώσει σχετική οδηγία και έχει ήδη παραλάβει τις πρώτες αιτήσεις από εταιρείες που ενδιαφέρονται να προσφέρουν επενδυτικά προγράμματα σε ψηφιακά νομίσματα.

Σημείωσε ότι ο τομέας των ψηφιακών νομισμάτων θα αναπτυχθεί πολύ στο μέλλον και η ΕΕ ετοιμάζεται να εκδώσει σχετική οδηγία. Επομένως και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρέπει να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτές τις πλατφόρμες, είπε.

Τέλος, σύμφωνα με τον κ. Θεοχαρίδη, εκκρεμεί αριθμός ανείσπρακτων προστίμων από ποινές που έχει εκδώσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά καιρούς, οι οποίες βρίσκονται ενώπιον των κυπριακών δικαστηρίων για εκδίκαση.

Ισοσκελισμένος με αναμενόμενα έσοδα €13,2 εκατ., ο Προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2022

Ισοσκελισμένος με αναμενόμενα έσοδα ύψους €13,2 εκατ., παρουσιάζεται ο Προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2022, τον οποίο εξέτασε σήμερα η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Επιπρόσθετα, όπως αναφέρθηκε ενώπιον της Επιτροπής, παρουσιάζεται σημαντικό πρόβλημα στην είσπραξη των επιβαλλόμενων προστίμων.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας της Επιτροπής, ο Βουλευτής Λευκωσίας του ΔΗΚΟ και προεδρεύων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Χρύσης Παντελίδης είπε ότι στη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών εξέτασαν, μεταξύ άλλων, και τον Προϋπολογισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2022, «ο οποίος παρουσιάζεται ισοσκελισμένος με αναμενόμενα έσοδα ύψους €13,2 εκατ.», όπως ανέφερε.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν λεχθεί, συνέχισε ο κ. Παντελίδης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μέχρι και τον Οκτώβριο του 2021, εποπτεύει συνολικά 786 οντότητες, σε σχέση με 247 το 2011, δηλαδή σε μια δεκαετία σημειώθηκε αύξηση της εποπτείας της κατά 218%.

Όπως είπε, παρά τη μεγάλη αυξητική τάση στην εποπτεία οντοτήτων, εντούτοις παρουσιάζεται  σημαντικό πρόβλημα στην είσπραξη των επιβαλλόμενων προστίμων, τα οποία ανέρχονται στα 21 και πλέον εκατομμύρια ευρώ, γεγονός το οποίο στερεί σημαντικά έσοδα για το κράτος.

Επιπρόσθετα, ανέφερε ο κ. Παντελίδης, φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον για αδειοδοτήσεις από εταιρείες που ασχολούνται με ψηφιακά νομίσματα.

«Σε σχετική ερώτησή μου προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την ύπαρξη ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου εποπτείας αυτής της αναδυόμενης αγοράς, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ετοιμάζεται σχετική οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση του θέματος», είπε.

«Ως Δημοκρατικό Κόμμα, θεωρούμε απολύτως αναγκαία την θέσπιση ενός τέτοιου εποπτικού πλαισίου, έτσι ώστε να καταπολεμηθούν φαινόμενα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, ή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών», πρόσθεσε.

O Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης, σε δηλώσεις του είπε ότι «αναδείχθηκε το θέμα των ψηφιακών νομισμάτων και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν σε ανυποψίαστους πολίτες, για να μην έχουμε παλιές ιστορίες και παρατράγουδα, όπου γινόταν καταλήστευση των Κύπριων πολιτών».

«Διαβεβαίωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ο Πρόεδρος της ότι θα γίνει ενδελεχής εποπτεία αυτού του θεσμού, ούτως ώστε να μην φτάσουμε σε παλιές εποχές όπου έγινε η καταλήστευση της κυπριακής κοινωνίας», πρόσθεσε.

Όπως είπε, ένα δεύτερο που αναδείχθηκε είναι τα ανείσπρακτα πρόστιμα, τα οποία ανέρχονται σε 30 εκατομμύρια, «όπου χαρακτηριστικά μας λέχθηκε ότι ένας επιχειρηματίας – εκδότης χρωστά 7 εκατομμύρια στο κυπριακό κράτος».

«Οι διαδικασίες είναι δύσκολες και χρονοβόρες με τα δικαστήρια. Προβάλαμε το θέμα της ίσης μεταχείρισης που πρέπει να γίνεται σε σχέση με τους συμβιβασμούς για να μην πηγαίνουν οι υποθέσεις στα δικαστήρια, γιατί όλες αυτές οι χρονοβόρες διαδικασίες πλήττουν την αξιοπιστία της Κύπρου ως χρηματοοικονομικό κέντρο», κατέληξε.

Ο ΚΟΑΠ αναμένεται να πληρώσει στους Κύπριους αιτητές για το 2022 περίπου €95εκ., είπε ο Επίτροπος

Ο ΚΟΑΠ αναμένεται να πληρώσει στους Κύπριους αιτητές για το έτος 2022, περίπου 95 εκατομμύρια ευρώ, είπε ο Επίτροπος του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), Ανδρέας Κυπριανού, σε δηλώσεις του στη Βουλή.

«Συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών τον Προϋπολογισμό του ΚΟΑΠ για το έτος 2022. Ο Οργανισμός αναμένεται να πληρώσει στους Κύπριους αιτητές για το έτος 2022, περίπου 95 εκατομμύρια ευρώ», ανέφερε ο κ. Κυπριανού.

Στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, πρόσθεσε, «υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα για τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους, τους μεταποιητές και αυτό το οποίο τόνισα και στην Επιτροπή και θέλω να πω και δημόσια, είναι ότι καλώ τους νέους ανθρώπους, τους νέους που ενδιαφέρονται για τους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της μεταποίησης, να ενημερωθούν για τα προγράμματα που υπάρχουν και προσφέρονται γιατί πραγματικά υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες για ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, αλλά και για να δημιουργήσουν οι ίδιοι εισόδημα για τις οικογένειες τους αλλά και για παταχθεί το φαινόμενο της αστυφιλίας».

Ανέφερε, επίσης, ότι στόχος του Οργανισμού είναι να γίνονται έγκυρες και έγκαιρες πληρωμές.

«Προχωρούμε στα πλαίσια της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027 στην περίοδο του monitoring», είπε, προσθέτοντας ότι, «σχεδόν τα πάντα θα γίνονται ηλεκτρονικά, θα υπάρξει μείωση της γραφειοκρατίας, απλοποίηση των διαδικασιών αλλά ξεκινούμε και ένα πρόγραμμα ενημέρωσης των κοινοτήτων μας για τα πολλά προγράμματα, τα οποία είναι διαθέσιμα και χρηματοδοτούνται τόσο από την ΕΕ όσο και από εθνικά κονδύλια».

Σύμφωνα με τον Επίτροπο, «η αγροτική οικονομία είναι κορυφαίας σημασίας για την οικονομία της Κύπρου και ευελπιστώ ότι μέσα και από την πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων και μέσα από την ψήφιση, αναμένω, της νομοθεσίας για την οικοτεχνία, να υπάρξει σημαντικότατη βελτίωσης αλλά και πάταξη του φαινομένου της φυγόκεντρου από την ύπαιθρο προς τα αστικά κέντρα».

Σε ερώτηση πότε θα τεθεί σε εφαρμογή η πλήρης ψηφιοποίηση του συστήματος, ο κ. Κυπριανού είπε ότι ήδη ο ΚΟΑΠ είναι σε πολύ καλό στάδιο σε σχέση με την μηχανογράφηση όλων των διαδικασιών του.

«Οι αιτήσεις για τις άμεσες πληρωμές ήδη υποβάλλονται ηλεκτρονικά με το 2023 και οι αιτήσεις για επενδυτικά προγράμματα και για τα προγράμματα της αγροτικής ανάπτυξης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά οπότε όλες οι διαδικασίες του Οργανισμού, ακόμα και η επίβλεψη των λεγόμενων monitoring θα γίνεται πλέον μέσα από δορυφορικές εικόνες, ίσως και με την χρησιμοποίηση drones, οπότε θα μειωθούν και οι επιτόπιοι έλεγχοι αλλά και η ταλαιπωρία των αγροτών μας», κατέληξε.

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Βάζει μπρος τις μηχανές για ημικρατικούς η Βουλή

Stockwatch: Άδειες σε εταιρείες για κρυπτονομίσματα από την Επ. Κεφαλαιαγοράς

Stockwatch: Έρχονται σχέδια για άνεργους ξενοδοχειακής βιομηχανίας

Stockwatch:Πού θα ανεγερθούν οι προσιτές κατοικίες του ΚΟΑΓ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα