Επιτροπή Νομικών: Εμπορικό δικαστήριο, ναυτοδικείο και ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 10/11/2021, εξέτασε τα νομοσχέδια και τις προτάσεις νόμου που προνοούν:

 • Την ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου.
 • Το απεριόριστο δικαίωμα έφεσης σε όλες τις ενδιάμεσες αποφάσεις.
 • Τη σύσταση και τη λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.
 • Την παράταση της χρονικής περιόδου εντός της οποίας οι καλούμενοι «εγκλωβισμένοι» αγοραστές δικαιούνται της προστασίας που τους παρέχεται.
 • Τη συμπερίληψη στην τιμωρούμενη συμπεριφορά όλων των επιθέσεων εναντίον δημοσίων λειτουργών.

Αναλυτικά τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμου:

Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμος του 2019

Σκοπός των νομοχεδίων είναι η ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου, το οποίο να αποφασίζει σε πρώτο βαθμό επί εμπορικών διαφορών και ναυτικών υποθέσεων, όπως αυτές ορίζονται στο νομοσχέδιο, προς επίτευξη της γρήγορης εκδίκασης των διαφορών αυτών και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου ως κέντρου παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και κέντρου προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, συμβάλλοντας τοιουτοτρόπως στην πορεία της Κύπρου προς την μακροπρόθεσμη οικονομική της ανάπτυξη.

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

Με το εν λόγω νομοσχέδιο μεταφέρεται στα Επαρχιακά Δικαστήρια (Προέδρους Επαρχιακών Δικαστηρίων ή Ανώτερους Επαρχιακούς Δικαστές) η δικαιοδοσία εκδίκασης υποθέσεων ναυτοδικείου, που σήμερα εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ως ήταν επιθυμία του τελευταίου και υποστηρίζεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Επίσης, με το νομοσχέδιο, προνοείται πλέον απεριόριστο δικαίωμα έφεσης σε όλες τις ενδιάμεσες αποφάσεις, ενώ σήμερα στις ενδιάμεσες αποφάσεις παρέχεται έφεση υπό περιορισμούς (μόνο στις απόλυτα καθοριστικές ως προς το αποτέλεσμα τους για τα δικαιώματα των διαδίκων).

Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας η οποία να ρυθμίζει τη σύσταση και τη λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, αποτελούμενης από τον Επίτροπο Διαφάνειας και δύο Βοηθούς Επιτρόπου Διαφάνειας, με αρμοδιότητα την ανάληψη των αναγκαίων πρωτοβουλιών και ενεργειών για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δράσεων των υπηρεσιών του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης πράξεων διαφθοράς στα πρότυπα σύγχρονων αντιλήψεων και των συστάσεων της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO).

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 11) Νόμος του 2021

Με την πρόταση νόμου σκοπείται η παράταση της χρονικής περιόδου εντός της οποίας οι καλούμενοι «εγκλωβισμένοι» αγοραστές δικαιούνται της προστασίας που παρέχεται δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VIB του βασικού νόμου. Ειδικότερα , οι εν λόγω διατάξεις θα τυγχάνουν εφαρμογής σε περίπτωση που αγοραστής καταθέτει σύμβαση αγοραπωλησίας ακινήτου στο Κτηματολόγιο δυνάμει διατάγματος Δικαστηρίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, το οποίο εκδόθηκε στη βάση αίτησης που καταχωρίστηκε στο Δικαστήριο μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2022 αντί μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2021 όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη ρύθμιση.

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση των άρθρων 243 και 244 του περί Ποινικού Κώδικα νόμου που αφορούν αδικήματα επιθέσεων, ώστε να αυξηθούν οι προβλεπόμενες ποινές και να υπαχθούν στην τιμωρούμενη συμπεριφορά και όλες οι επιθέσεις εναντίον δημοσίων λειτουργών, οι οποίοι ενεργούν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Δηλώσεις:

Ο πρόεδρος της Επιτροπή και βουλευτής του ΔΗΣΥ κ. Νίκος Τορναρίτης είπε:

 • Την Επιτροπή Νομικών της Βουλής ουσιαστικά απασχόλησαν 3 θέματα. Tο πρώτο θέμα που εξετάσαμε είναι το νομοσχέδιο που αφορά στην ίδρυση εμπορικού δικαστηρίου και ναυτοδικείου. Πρέπει να πω ότι είναι προχωρημένη η κατάσταση.
 • Έχουμε λάβει μια επιστολή από το Ανώτατο Δικαστήριο ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου, μέσα από την οποία το Ανώτατο Δικαστήριο εκφράζει τη διαφωνία του σε σχέση με την τοποθέτηση στο ίδιο νομοσχέδιο και των 2 δικαστηρίων και του εμπορικού δικαστηρίου και του ναυτοδικείου.
 • Η υπουργός ανέλαβε τη δέσμευση να έρθει σε επαφή τις προσεχείς ημέρες με το Ανώτατο Δικαστήριο για να εξετάσει τη συγκεκριμένη διαφοροποίηση, γιατί ακριβώς εάν και εφόσον υιοθετήσουμε πλήρως την επιστολή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δυστυχώς θα καθυστερήσει η έγκριση και ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου.
 • Πρέπει να πω ότι συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, εκτός του γεγονότος ότι θα συμβάλει καθοριστικά στην απάμβλυνση και στην ελαχιστοποίηση των θεμάτων που αφορούν μεγάλες εμπορικές διαφορές που βρίσκονται συσσωρευµένες στα επαρχιακά δικαστήρια, αποτελεί και μέρος του σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου και καλούμαστε να το ψηφίσουμε το συντομότερο δυνατόν.
 • Πέραν της ταχείας εκδίκασης των εμπορικών υποθέσεων, πέραν των 2 εκατ. ευρώ, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι το να καταστήσουμε την Κύπρο ένα ανταγωνιστικό κέντρο ξένων επενδύσεων.
 • Αναμένουμε τις αποφάσεις που θα ληφθούν ανάμεσα στο Ανώτατο Δικαστήριο και την υπουργό. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν υπάρχουν ασφαλείς απαντήσεις, η Βουλή θα προχωρήσει με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
 • Αρκεί να σας πω ότι από την υπουργό έχει κατατεθεί ότι όσον αφορά το ναυτοδικείο, εκκρεμούν τα τελευταία χρόνια μόνο 50 υποθέσεις. Άρα τι θα κάνει το ναυτοδικείο τελικά, εάν και εφόσον είναι ένα ανεξάρτητο δικαστήριο; Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί.
 • Σε σχέση με τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την αρχή καταπολέμησης της διαφθοράς, πρέπει να πω ότι ορισμένες θέσεις και ανησυχίες των πλευρών που υπάρχουν είναι στο τραπέζι.
 • Ορισμένες θέσεις και ανησυχίες των πλευρών είναι στο τραπέζι. Δεν πρέπει να ψηφίσουμε έναν νόμο για να πούμε ότι ψηφίσαμε ένα νόμο. Αυτή η νομοθεσία πρέπει να είναι μια δυνατή νομοθεσία, η οποία να στέλνει σε όλα τα επίπεδα το μήνυμα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία μπαίνει στις ράγες ελέγχου της διαφθοράς απ’ όπου κι αν προέρχεται
 • Θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Αν συνεχίσουν να υπάρχουν διαφορές, μόλις τελειώσει η κατ’ άρθρων συζήτηση του νομοσχεδίου για σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς (απομένει ακόμα 1 μέρα συζήτησης), αναλαμβάνω προσωπικά τη δέσμευση να στείλω το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια και ο καθένας από εμάς ας αναλάβει τις ευθύνες του από εκεί και πέρα.
 • Σε ότι αφορά το θέμα με τους εκατό αστυνομικούς των οποίων ακυρώθηκαν οι προσλήψεις, η Επιτροπή Νομικών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης θα συνέλθει εκτάκτως αύριο (11/11/2021), στις 11:30 π.μ.. Έχουμε ήδη καλέσει την Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Γενικό Εισαγγελέα, τον αρχηγό της αστυνομίας και τους συνδέσμους. Πρέπει να βρεθεί λύση σε τούτο το πολύ σοβαρό πρόβλημα.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ κ. Άριστος Δαμιανού ανέφερε:

 • Σήμερα είχαμε προς συζήτηση το νομοσχέδιο που αφορά το Εμπορικό Δικαστήριο και το Ναυτοδικείο.
 • Μετά από χρόνια διαβουλεύσεων μεταξύ εκτελεστικής εξουσίας και δικαστικής εξουσίας, λάβαμε μόλις χθες το απόγευμα (9/11/2021) επιστολή από το Ανώτατο Δικαστήριο με την οποία διαφωνεί με τα συγκεκριμένα νομοσχέδια.
 • Είναι ασφαλώς μια αρνητική εξέλιξη. Ζητήσαμε από την Υπουργό να διαβουλευθεί με το Ανώτατο Δικαστήριο σε μια προσπάθεια να βρεθεί λύση σε αυτό το ζήτημα.
 • Το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι την ομόφωνη πρωτοβουλία και απόφαση της Επιτροπής Νομικών να ασχοληθεί ξανά με τα θέματα των προσλήψεων στο αστυνομικό σώμα και την πυροσβεστική, με αφορμή τη γνωστή απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, με την οποία οι προσλήψεις 100 μελών των 2 αυτών σωμάτων έχουν κριθεί ως παράνομες, με απρόβλεπτες συνέπειες στην επιχειρησιακή ικανότητα των δύο αυτών σωμάτων.
 • Υπάρχουν πολιτικοί υπεύθυνοι για αυτή την εξέλιξη. Ως κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ, πριν από ενάμιση χρόνο, σε ειδική συνεδρία είχαμε γράψει αυτεπάγγελτα αυτό το θέμα. Προειδοποιήσαμε ότι η διαδικασία έπασχε, προειδοποιήσαμε για τους κινδύνους να πέσει ενώπιον δικαστηρίων η όλη διαδικασία.
 • Επομένως υπάρχουν ευθύνες και είναι λυπηρό το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι δεν εξέφρασαν ούτε και μια συγγνώμη για τους δικούς τους πολιτικούς χειρισμούς και αποφάσεις που οδήγησαν σε αυτό το απόλυτο θεσμικό αδιέξοδο.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Τρέχουν να προλάβουν για την Αρχή κατά της Διαφθοράς

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα