Επιτροπή Μεταφορών: Ναυτιλιακές εταιρίες, αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και μετατροπές σε οχήματα

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά η διάρκεια της συνεδρίας στις 15/09/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου 

Ο περί Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ν.Ε.Π.Ε.) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η απλούστευση των διαδικασιών και του καθεστώτος λειτουργίας των κυπριακών ναυτιλιακών εταιρειών που είναι ιδιοκτήτες κυπριακών πλοίων. Προς τούτο δημιουργείται η Ναυτιλιακή Εταιρεία Περιορισμένη Ευθύνης (Ν.Ε.Π.Ε.) με μοναδικό σκοπό την ιδιοκτησία και εκμετάλλευση κυπριακών πλοίων. 

Κατά τη συζήτηση μέλη της Επιτροπή ζήτησαν διευκρινίσεις επί προνοιών του νομοσχεδίου, εν σχέσει με τις οποίες δόθηκαν επεξηγήσεις από τους εκπροσώπους των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών και τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Η Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης σε μεταγενέστερη συνεδρία της. 

Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Νόμου για σκοπούς πληρέστερης συμβατότητας με την Οδηγία 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς («κανονισμός ΙΜΙ»). 

Ο εκπρόσωπος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου ενημέρωσε την Επιτροπή ότι το νομοσχέδιο κρίθηκε αναγκαίο μετά τη λήψη προειδοποιητικής επιστολής από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία διατυπώνεται συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας λόγω ασυμβατότητας του βασικού νόμου με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.  

Αφού ακούστηκαν οι απόψεις των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και των μελών της Επιτροπής, αποφασίστηκε η συνέχιση της συζήτησης σε μεταγενέστερη συνεδρία της, παρουσία των αρμόδιων κυβερνητικών λειτουργών, ώστε να καταστεί δυνατή η διασαφήνιση ορισμένων σημείων του νομοσχεδίου. 

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, έτσι ώστε να θεσπιστεί διαδικασία σε περίπτωση που όχημα έχει υποστεί μετατροπές και προκαλεί οχληρία και ηχορύπανση να ακινητοποιείται και να μεταφέρεται σε χώρο όπου θα διευθετείται η επαναφορά του στην κατάσταση που ευρισκόταν πριν από τη μετατροπή. 

Οι εισηγητές της πρότασης νόμου παρουσίασαν στην Επιτροπή τις κυριότερες πρόνοιες του αναθεωρημένου κειμένου της πρότασης νόμου, οι οποίες αποσκοπούν στην καλύτερη πρακτική εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης. Η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση σε μεταγενέστερη συνεδρία της και κάλεσε τους εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων να καταθέσουν τις απόψεις τους επί του αναθεωρημένου κειμένου. 

NomoplatformΚΥΠΕ-ΓΤΒ  

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Ζήτησαν φορολόγηση υπερκερδών εταιρειών ενέργειας οι βουλευτές, έντονη κριτική με αφορμή μέτρα για πρόσφυγες

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/02/2024, υπερψήφισε τον προϋπολογισμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων, ύψους €5.710.717 και €353.38 αντίστοιχα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024   Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο