Ο περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμου, ώστε να αυξηθεί η προβλεπόμενη σε αυτόν χρηματική  ποινή που επιβάλλεται σε περίπτωση  καταδίκης  προσώπου  για παράβαση των προνοιών των Κανονισμών που εκδίδονται από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας , δυνάμει των διατάξεων του εν λόγω νόμου, από πεντακόσια ευρώ (€500), που ισχύει σήμερα, σε πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000).

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία, Υδατοπρομήθεια
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

7 Οκτωβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα