Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να αναθεωρηθούν οι διατάξεις της εν λόγω βασικής νομοθεσίας που αφορούν στη ρύθμιση της οχληρίας εντός των δημοτικών ορίων. Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προσώπου με ειδοποίηση που του επιδίδεται για σκοπούς άρσης της προκληθείσας οχληρίας , καθίσταται επιτακτική η λήψη ορισμένων μέτρων από το συμβούλιο του δήμου, αντί αυτή να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του εν λόγω συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα. Επιπροσθέτως, προβλέπεται ότι το συμβούλιο του δήμου , σε περίπτωση πρόκλησης οχληρίας που έγκειται μεταξύ άλλων στην παρουσία φυτού, αυτοφυούς ή μη, συπεριλαμβανομένων των ξερών χόρτων , θα δύναται να επιβάλλει τέλος καθαρισμού του χώρου προς άρση της οχληρίας με σκοπό την κάλυψη των δαπανών για την προσφερόμενη υπηρεσία. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες , ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα που προκύπτουν από την οχληρία που προκαλείται εξαιτίας της ύπαρξης ξερών χόρτων σε ακίνητη ιδιοκτησία εντός των δημοτικών ορίων

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία, Τοπική Αυτοδιοίκηση
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

7 Οκτωβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα