Οι περί του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων – Θέση Υγειονομικού Μηχανικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022

Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση Υγειονομικού Μηχανικού.

Στο νέο προτεινόμενο Σχέδιο Υπηρεσίας συμπεριλήφθηκε το πτυχίο της Χημικής Μηχανικής. Δεδομένου ότι οι Υγειονομικοί Μηχανικοί στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων μεταξύ άλλων ασχολούνται με τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία έργων επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων, θεωρήθηκε απαραίτητο να συμπεριληφθεί το εν λόγω πτυχίο αφού οι Χημικοί Μηχανικοί κατέχουν τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις για την εν λόγω θέση.

Επιπρόσθετα, προστέθηκαν οι πιο κάτω σημειώσεις:

(α) «Όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας το απαιτούν, τα στην παράγραφο (1) απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται επακριβώς κατά τη δημοσίευση της θέσης», δίνοντας την ευελιξία στη Διεύθυνση να καθορίζει τα απαιτούμενα προσόντα κατά τη δημοσίευση της θέσης ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Τμήματος.

(β) «Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι υποχρεούνται να τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και να παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα τους», η σημείωση αυτή κρίθηκε αναγκαίο να συμπεριληφθεί στα πλαίσια της αναβάθμισης του εν λόγω Σχεδίου Υπηρεσίας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ημερολόγιο

12 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

14 Ιουλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα