Ο περί Διενέργειας Εράνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Ο περί Δiενέργειας Εράνων Νόμος ψηφίστηκε για πρώτη φορά το 2014 και σκοπό είχε την θέσπιση ενός νομικού πλαισίου στη βάση του οποίου ρυθμίζονται θέματα παραχώρησης αδειών για διεξαγωγή εράνων και ποινικοποίησης της διεξαγωγής εράνων χωρίς άδεια, με σκοπό να εκλείψουν οι παράνομοι έρανοι.

Το παρόν νομοσχέδιο σκοπό έχει τον εκσυγχρονισμό της βασικής νομοθεσίας ώστε:

(α) Να θεσμοθετηθεί η συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας στην όλη διαδικασία, αφού το 50% περίπου των αιτήσεων αφορούν σε αιτήσεις φυσικών προσώπων που ζητούν βοήθεια για θέματα υγείας. Η Αρχή Αδειών θεσμοθέτησε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, η οποία με τον παρόντα Νόμο τίθεται σε πιο ορθή βάση με τη συμμετοχή εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας ως μέλος στην Αρχή Αδειών Εράνων.

(β) Το δεύτερο μεγάλο θέμα που δεν καλύπτεται επαρκώς με την υφιστάμενη νομοθεσία είναι ο αποτελεσματικός έλεγχος της αξιοποίησης των χρημάτων που μαζεύονται στα πλαίσια ενός εράνου. Το παρόν νομοσχέδιο έχει ως σκοπό αφενός να διασφαλισθεί και/ή να ενισχυθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία κατά τη διενέργεια εράνων και αφετέρου, να διασφαλισθεί ότι οι εισφορές που δίδονται και/ή συλλέγονται στο πλαίσιο·διενέργειας εράνου εξυπηρετούν αποκλειστικά τον καθορισμένο σκοπό του.

(γ) Η συμπλήρωση νομοθετικών κενών στη βασική νομοθεσία, σε σχέση, τόσο με τη συλλογή αναλώσιμων και περιουσιακών στοιχείων, όσο και με τους εράνους που ανακοινώνονται και/ή διεξάγονται μέσω του διαδικτύου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Διαφάνεια, Εράνοι
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

12 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα