Οι περί Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών – Θέση Κυβερνήτη/Μηχανικού Σκάφους (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022

Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση Κυβερνήτη/ Μηχανικού Σκάφους στο Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών.

Στο νέο προτεινόμενο Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση Κυβερνήτη/Μηχανικού Σκάφους:

(α) Στα Καθήκοντα και Ευθύνες έχουν ενοποιηθεί τα καθήκοντα και ευθύνες ως αυτά αναγράφονται στα Υφιστάμενα Σχέδια Υπηρεσίας για τις θέσεις Κυβερνήτη Σκάφους 1ης και 2ης Τάξεως και Μηχανικού Σκάφους 1ης και 2ης Τάξεως.

(β) Στα Απαιτούμενα Προσόντα:

  1. ειδικά για τη θέση «Κυβερνήτη Σκάφους», έχει κριθεί απαραίτητο ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν Πτυχίο Πλοιάρχου Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ή ισότιμο προσόν αναγνωρισμένοαπό το Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ., ως ισότιμο Πτυχίο Πανεπιστημιακού Επιπέδου.
  2. Ειδικά για τη θέση «Μηχανικού Σκάφους», έχει κριθεί απαραίτητο ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν Πτυχίο Μηχανικού Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ή ισότιμο προσόν αναγνωρισμένο από το Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ., ως ισότιμο Πτυχίο Πανεπιστημιακού Επιπέδου.
  3. Γενικά και για τις δύο πιο πάνω περιπτώσεις έχουν συμπεριληφθεί, από τα Υφιστάμενα Σχέδια Υπηρεσίας Κυβερνήτη Σκάφους 1ης και 2ης Τάξεως και Μηχανικού Σκάφους 1 ης και 2ης Τάξεως τα απαιτούμενα προσόντα που ανταποκρίνονται στην εν λόγω θέση: (1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας (2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Αλιεία, Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ημερολόγιο

26 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

14 Ιουλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα