Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Με το παρόν νομοσχέδιο καταργείται το μέτρο που αφορά στη φορολόγηση του εφάπαξ ποσού με αναδρομική ισχύ από 1.1.2021 για τα μέλη του υφιστάμενου Κυβερνητικού Σχεδίου Συντάξεων καθώς και για τα μέλη των Σχεδίων στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα που είναι όμοια με αυτό. Επίσης, επανεντάσσονται στο υφιστάμενο Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων, οι υπηρετούντες κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Nόμου, νεοεισερχόμενοι δικαστές, με αναδρομική ισχύ από 1.10.2011 καθώς και οι νεοεισερχόμενοι δικαστές που θα διοριστούν μελλοντικά. Συνεπώς, επανεντάσσονται στο υφιστάμενο Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων και ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, δεδομένων των προνοιών του άρθρου 112.4 του Συντάγματος, σύμφωνα με τις οποίες οι εν λόγω αξιωματούχοι είναι μέλη της μονίμου νομικής υπηρεσίας της Δημοκρατίας και υπηρετούν υπό τους ίδιους όρους που υπηρετούν οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Σε σχέση με την επανένταξη των δικαστών στο υφιστάμενο Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις Συμφωνίες Πλαίσιο που συνομολογήθηκαν με τη συνδικαλιστική πλευρά, οι μόνιμοι υπάλληλοι που θα ενταχθούν στο νέο Σχέδιο θα απολαμβάνουν τα ίδια ωφελήματα, με κάποιες διαφοροποιήσεις, με τα μέλη του υφιστάμενου Κυβερνητικού Σχεδίου Συντάξεων. Ως εκ τούτου κρίθηκε ενδεδειγμένο όπως, ανάλογης μεταχείρισης τύχουν και τα μέλη της δικαστικής υπηρεσίας, με επαναφορά των ρυθμίσεων που ίσχυαν πριν την 1.10.2011 σε σχέση με τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που θα τους καταβάλλονται. Η επανένταξη των επηρεαζομένων στο υφιστάμενο Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων, κρίθηκε ως η πλέον ενδεδειγμένη επιλογή εφόσον οι ρυθμίσεις που ίσχυαν πριν την 1.10.2011 σε σχέση με τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των δικαστών, διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο Νομοσχέδιο με το οποίο θεσπίζεται το νέο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία, Συνταξιοδοτικό
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα