Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές και Τερματισμός Απασχόλησης Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2022

Οι υποβληθέντες τροποποιητικοί Κανονισμοί περιέχουν πρόνοιες για την κατάργηση του Κανονισμού 46 σύμφωνα με τον οποίο παρέχεται το δικαίωμα στους Συμβασιούχους Υπαξιωματικούς για υποβολή αίτησης για σύναψη νέας Σύμβασης Απασχόλησης διάρκειας τριών (3) ετών, με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικού τερματισμού, δηλαδή το 57° έτος και μετά τη λήξη αυτής νέας υποβολής για παράταση μέχρι το 63° έτος της ηλικίας τους. 

Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι η εν λόγω κατάργηση είναι σε συνάρτηση με την ένταξη της εν λόγω κατηγορίας Υπαξιωματικών στο νέο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων για τους υπαλλήλους της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως μας ενημέρωσε το Υπουργείο Οικονομικών. 

Επίσης η κατάργηση του εν λόγω δικαιώματος εντάσσεται στα πλαίσια της αρχής της ισότητας και της χρηστής διοίκησης, καθόσον η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των μονίμων Υπαξιωματικών είναι το 57° έτος. Με τους υπό προώθηση τροποποιητικούς Κανονισμούς η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης θα είναι ίδια για όλους τους Υπαξιωματικούς.  

Η διατήρηση του εν λόγω Κανονισμού σε συνδυασμό με την δημιουργία του νέου Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων, θα καθιστούσε τη κατηγορία των Συμβασιούχων Υπαξιωματικών προνομιούχα συγκριτικά με τους μόνιμους Υπαξιωματικούς. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το δικαίωμα για υποβολή αιτήματος για σύναψη νέων συμβάσεων δόθηκε για το λόγο ότι οι Συμβασιούχοι Υπαξιωματικοί δεν ήταν ενταγμένοι σε οποιοδήποτε επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Άμυνα, Αξιοματικοί-Υπαξιοματικοί
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Άμυνας

Ημερολόγιο

17 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

2 Δεκεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα