Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος και Συναφείς Κανονισμοί του 2024

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου, ώστε να περιληφθούν σε αυτόν πρόνοιες που αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:  

α. Να επιτρέπεται η παραχώρηση τουρκοκυπριακής περιουσίας σε μη πρόσφυγες σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι περιουσίες αυτές παραμένουν αδιάθετες λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος από πρόσφυγες.  

β. Να καθοριστεί η παραχώρηση τουρκοκυπριακής περιουσίας κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού στις περιπτώσεις ύπαρξης ενδιαφέροντος από περισσότερους του ενός προσφυγές για την ίδια περιουσία.  

γ. Να προβλεφθεί ότι η σύμβαση μίσθωσης τουρκοκυπριακής περιουσίας που παραχωρήθηκε σε πρόσφυγα για σκοπούς κάλυψης στεγαστικών αναγκών και την οποία κατείχε κατά την ημερομηνία θανάτου του θεωρείται, υπό προϋποθέσεις, μέρος της περιουσίας του και αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής.  

δ. Να παραχωρηθεί, υπό προϋποθέσεις, το δικαίωμα στους πρόσφυγες κατόχους τουρκοκυπριακής περιουσίας που παραχωρήθηκε για σκοπούς κάλυψης στεγαστικών αναγκών να μεταβιβάσουν τη σύμβαση μίσθωσης σε άλλο πρόσφυγα. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός, Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Περιουσιακό, Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

28 Μαρτίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα