Ο περί του Περιβάλλοντος και της Υγείας του Παιδιού (Ίδρυση και Λειτουργία Εθνικής Επιτροπής) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θεσμοθέτηση και η δημιουργία κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Υγεία του Παιδιού. Σημειώνεται ότι τέτοια επιτροπή έχει συσταθεί και λειτουργεί με βάση την υπ’ αριθμό 59.304 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου , ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2004, και με την προτεινόμενη ρύθμιση θα λάβει το κατάλληλο νομοθετικό υπόβαθρο. Επιπρόσθετα, με τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου η εν λόγω επιτροπή  θα μπορεί να διεκπεραιώσει το πολύ σημαντικό έργο της κατά τρόπο ανεξάρτητο και δημιουργικό, στα πλαίσια του συμβουλευτικού ρόλου της όσον αφορά τη διοίκησ η, αλλά και ενός νέου κοινωνικού ρόλου όσον αφορά τη δράση της.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Υγεία

Ημερολόγιο

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα