Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου, ώστε να επενεχθούν τα ακόλουθα:

  1. Να εισαχθεί νέος ορισμός στον όρο «ανοικτός εξωτερικός χώρος» και να τροποποιηθε ί ο ορισμός του όρου «εξουσιοδοτημένος λειτουργός».
  2. Να αυξηθεί το ύψος της ποινής, στην περίπτωση πρώτης και μεταγενέστερης καταδίκης του ίδιου προσώπου το οποίο πωλεί καπνικά προϊόντα σε ανήλικους.
  3. Να διαγραφεί η διάταξη σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται το κάπνισμα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους καπνιστών σε ξενοδοχεία (cigar lounge) και σε ειδικά διαμορφωμένους ορόφους ή δωμάτια για καπνιστές σε ξενοδοχεία.
  4. Να προστεθούν στους ανοικτούς εξωτερικούς χώρους απαγόρευσης του καπνίσματος οι ανοικτοί εξωτερικοί χώροι των αθλητικών χώρων και των χώρων διοργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων, των φροντιστηρίων , των ιδιωτικών ή δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, των καφενείων και των κέντρων αναψυχής.
  5. Να διαγραφεί η διάταξη σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται το κάπνισμα σε ανοικτό εξωτερικό χώρο , όταν αυτός εφάπτεται με εσωτερικό ή κλειστό χώρο, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση μόνιμου διαχωρισμού των δύο χώρων , όταν ο ανοικτός εξωτερικός χώρος διαθέτει μόνιμα ανοικτή μία τουλάχιστον πλευρά και, εφόσον αυτό απαιτείται, επιπλέον τόσο πρόσθετο μόνιμο άνοιγμα, ώστε αθροιστικά να προκύπτει συνολικό μόνιμο άνοιγμα, το οποίο να αντιστοιχεί σε ποσοστό πέραν του τριάντα τοις εκατόν (30%) των συνολικών περιμετρικών τοίχων ή πλευρών του ή είναι πλήρως ανοικτός.
  6. Να αυξηθεί το ύψος της ποινής, σε περίπτωση καταδίκης προσώπων που καπνίζουν σε χώρους εργασίας.
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα