Ο Περί του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού Νόμου με στόχο την ορθότερη μεταφορά της Απόφασης – Πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών Μελών, και η συμμόρφωση με τους λόγους που έχει εγείρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Προειδοποιητική Επιστολή που απέστειλε στη Δημοκρατία με αρ. αναφ. C (2021)815 final και ημερ. 18/2/2021. Συγκεκριμένα, ο βασικός νόμος τροποποιείται ώστε στις περιπτώσεις όπου η μη εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης εξαρτάται από το γεγονός ότι η Δημοκρατία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την ποινή ή το μέτρο ασφαλείας σύμφωνα με τους ποινικούς της νόμους, τόσο οι ημεδαποί όσο και τα πρόσωπα που κατοικούν ή διαμένουν στη Δημοκρατία να τυγχάνουν της ίδιας ρύθμισης. Οι υφιστάμενες διατάξεις περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις ημεδαπών προσώπων στους λόγους υποχρεωτικής μη εκτέλεσης σε αντίθεση με τις περιπτώσεις των προσώπων που κατοικούν οι διαμένουν στη Δημοκρατία που περιλαμβάνονται στους λόγους προαιρετικής μη εκτέλεσης, γεγονός που, ως επισημαίνει η Επιτροπή, δημιουργεί διάκριση.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Εναρμόνιση ΕΕ
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

21 Οκτωβρίου, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα