Ο περί της Συμφωνίας για την Έκδοση Φυγοδίκων Μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2022

Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην κύρωση από την Κυπριακή Δημοκρατία της Συμφωνίας για την Έκδοση Φυγοδίκων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, η οποία υπεγράφη στις 17 Δεκεμβρίου 2021 κατόπιν της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 92.285 ημερομηνία 13.12.2021.

Η ως άνω υπό κύρωση Συμφωνία ακολουθεί τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης Φυγοδίκων του 1957. Συνοπτικά, προνοεί για την υποχρέωση των Συμβαλλομένων Κρατών να εκδίδουν, σύμφωνα με τις εθνικές τους νομοθεσίες και κατόπιν αιτήματος του αντισυμβαλλόμενου κράτους, πρόσωπα που βρίσκονται στο έδαφος τους και που αναζητούνται από τις αρμόδιες αρχές του αντισυμβαλλομένου κράτους, είτε για να διωχθούν για αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης ή άλλη στερητική της ελευθερίας ποινή διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους, είτε για να εκτίσουν ποινή φυλάκισης που τους έχει επιβληθεί, ελάχιστης διάρκειας έξι (6) μηνών.

Επιπρόσθετα, εξαιρεί την έκδοση υπηκόων του Κράτους από το οποίο ζητείται η έκδοση, καθώς και την έκδοση προσώπου για στρατιωτικά ή πολιτικά αδικήματα, ή την έκδοση προσώπου όταν αυτή αντίκειται στις θεμελιώδεις αρχές του εφαρμοστέου δικαίου του Συμβαλλομένου Μέρους από το οποίο ζητείται.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Αστυνομία, Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συμβάσεις, Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

26 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

7 Ιουλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα