Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου, ώστε να προβλεφθεί ότι, μέχρι την έκδοση των κανονισμών που προνοεί η υφιστάμενη νομοθεσία όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού για σκοπούς απασχόλησης στον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας (ξενοδοχειακής και επισιτιστικής), σε καθήκοντα σχετικά με την υποδοχή πελατών, την παρασκευή, την παράθεση ποτών και φαγητών και την οροφοκομία, θα τυγχάνουν εφαρμογής τα πρότυπα επαγγελματικών προσόντων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ειδικότερα, η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην αξιολόγηση και πιστοποίηση των ανάλογων προσόντων και δεξιοτήτων των εργαζομένων στα πιο πάνω επαγγέλματα, ώστε να διασφαλίζονται συνθήκες ασφάλειας και υγείας στην εργασία, καθώς επίσης και προστασίας των καταναλωτών, αύξησης της παραγωγικότητας και βελτίωσης της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, εξαιρούνται από την υποχρεωτική εφαρμογή των προτύπων επαγγελματικών προσόντων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στα πιο πάνω επαγγέλματα όσοι συμπληρώνουν πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στην ξενοδοχειακή/επισιτιστική βιομηχανία, όσοι εξασφάλισαν εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση σε ανάλογα επαγγέλματα με την αποφοίτηση από μεταλυκειακά ινστιτούτα ή από ανώτερα ή ανώτατα ιδρύματα και οι σπουδαστές ή μαθητές που ασκούν πρακτική εξάσκηση. Σημειώνεται ότι η εμπειρία των πέντε ετών, καθώς και η σχετική εκπαίδευση και κατάρτιση τεκμαίρεται ότι διασφαλίζει τα ανάλογα προσόντα και τις αναγκαίες δεξιότητες για επαρκή εκπλήρωση των καθηκόντων που αναφέρονται πιο πάνω.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Ξενοδοχειακά, Τουρισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αντρέας Καυκαλιάς

Ημερολόγιο

21 Οκτωβρίου, 2021

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα