Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου, ώστε η αναθέτουσα αρχή για τις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών δημόσιων επιβατικών μεταφορών σε τακτικές γραμμές να μπορεί με απόφασή της, χωρίς να εκδίδεται σχετικό διάταγμα, να καθορίζει τις διαστικές διαδρομές που εκτελούνται και τον αριθμό των στάσεων που δύναται να εκτελούνται σε κάθε διαστική διαδρομή, ανταποκρινόμενη στις συνεχώς μεταβαλλόμενες επιβατικές ανάγκες χωρίς καθυστερήσεις.  

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Οδικοί μεταφορείς
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

Ημερολόγιο

January 25, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα