Ο περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμου, κυρίως με την απάλειψη της δυνατότητας έκδοσης της κάρτας φιλάθλου από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και η παραχώρηση της δυνατότητα σε όσα σωματεία ή αθλητικές εταιρείες το επιθυμούν να εκδίδουν κάρτα μέλους ομάδας.

Ο εκδότης της κάρτας, είτε φιλάθλου είτε μέλους, θα υποχρεούται να τηρεί ξεχωριστό μητρώο στο οποίο θα καταχωρίζονται τα προσωπικά στοιχεία που απαιτεί ο Νόμος. Επιπρόσθετα, καθορίζεται ότι στο κεντρικό μητρώο παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης της αστυνομίας, αποκλειστικά για σκοπούς διερεύνησης διάπραξης προβλεπόμενων ποιvικώv αδικημάτων.

Περαιτέρω με την προτεινόμενη ρύθμιση απλοποιούνται οι διαδικασίες εφαρμογής του Νόμου και ρυθμίζονται τα αδικήματα ώστε αυτά να συνάδουν με τους σκοπούς του νόμου και να αποφεύγονται οι επικαλύψεις με άλλα αδικήματα, τα οποία πιθανόν να προκύπτουν από συμπεριφορά εντός αγωνιστικών χώρων, προκειμένου να υπάρχει μία ενιαία ρύθμιση. Ως εκ τούτου προτείνεται η αντικατάσταση της προβλεπόμενης για ορισμένα αδικήματα ποινής με την ποινή του αποκλεισμού από αθλητικούς χώρους, καθώς και η κατάργηση ορισμένων από τα προβλεπόμενα στον νόμο αδικημάτων προκειμένου η διάπραξη τους να διώκεται πειθαρχικά με βάση τους πειθαρχικούς κανονισμούς της οικείας ομοσπονδίας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Αθλητισμός, Κάρτα φιλάθλου
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κωστής Ευσταθίου

Ημερολόγιο

10 Μαρτίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα