Ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμου με την εισαγωγή προνοιών για την επιβολή τέλους ανταπόδοσης επί των διμερών συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση ενισχύονται, παράλληλα, οι σκοποί του Ταμείου ΑΠΕ­ Ε.ΞΕ, έτσι ώστε να μπορεί επιχορηγεί ή/και να επιδοτεί μέτρα που να αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής φτώχειας, ως αυτή έχει οριστεί στη Σύσταση (ΕΕ) 2020/1563 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2020.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: ΑΠΕ, Ενέργεια, Προστασία καταναλωτή
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Στέφανος Στεφάνου

Ημερολόγιο

29 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα