Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου, ώστε να προβλέπονται τα ακόλουθα:

(α) Η δυνατότητα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου να απαιτεί από αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα, οργανισμούς δημοσίου δικαίου και από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να της παρέχουν τα στοιχεία, τις πληροφορίες ή/και στατιστικές αναλύσεις που βρίσκονται στην κατοχή τους.

(β) Η υποχρέωση παροχής των εν λόγω στοιχείων, πληροφοριών ή/και στατιστικών αναλύσεων από τους πιο πάνω οργανισμούς και πρόσωπα.

(γ) Η δυνατότητα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου να γνωστοποιεί  τα εν λόγω στοιχεία, πληροφορίες ή/και στατιστικές αναλύσεις σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή, κατόπιν σχετικού αιτήματός της, για σκοπούς καθορισμού και ανάπτυξης του στρατηγικού σχεδιασμού της εν λόγω δημόσιας αρχής.

(δ) Η δυνατότητα επιβολής ποινών σε περίπτωση καταδίκης των πιο πάνω οργανισμών ή προσώπων για την παράβαση της προβλεπόμενης υποχρέωσης.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες λόγω της ανάγκης βελτίωσης του μηχανισμού συλλογής στατιστικών στοιχείων τα οποία είναι απαραίτητα για τον καθορισμό του στρατηγικού σχεδιασμού του κράτους, ειδικά όσον αφορά στον τομέα του τουρισμού, μέσω της παροχής δυνατότητας αξιοποίησης από τις δημόσιες αρχές επικαιροποιημένων στοιχείων, πληροφοριών ή/και στατιστικών αναλύσεων τα οποία δύναται να παρέχονται από οργανισμούς ή πρόσωπα μέσω της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Κεντρική τράπεζα

Ημερολόγιο

25 Νοεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα