Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε, σε περίπτωση χρήσης οικοδομής, χώρου ή αντισκήνου χωρίς άδεια ή κατά παράβαση των όρων χορηγηθείσας άδειας, το δικαστήριο να δύναται να εκδώσει διάταγμα απαγόρευσης ή/και τερματισμού χρήσης. Επιπροσθέτως, σκοπείται η εισαγωγή στο εν λόγω νόμο διατάξεων για εξώδική ρύθμιση των αδικημάτων που αφορούν στη χρήση οικοδομής, χώρου ή αντισκήνου χωρίς άδεια ή κατά παράβαση των όρων αυτής.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν λόγω της χρήσης υποστατικών για τα οποία δεν έχει εκδοθεί η απαιτούμενη άδεια.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Οικοδομές, Τοπική Αυτοδιοίκηση
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Μαρίνος Μουσιούττας

Ημερολόγιο

5 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα