Ο περί της Έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα για την Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ούτως ώστε να επιτευχθεί: (α) Η συμβατότητα με τους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαικής Ένωσης, ιδίως τους κανόνες που διέπουν τα της παραχωρησης κρατικών ενισχύσεων, καθ’ υπόδειξη της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Εuρωπαίκής Ένωσης και (β) Η συμμόρφωση με εκδοθείσα γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δάνεια, Πιστωτικά ιδρύματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

23 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

21 Οκτωβρίου, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα