Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), Νόμος του 2022

Στόχος του νομοσχεδίου είναι η εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2016/1624 και (ΕΕ) 2017/2226».

Συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο:

(α) συστήνεται η Εθνική μονάδα ΕΤΙΑS για άσκηση των αρμοδιοτήτων και εκπλήρωση των υποχρεώσεων που καθορίζει ο ως άνω αναφερόμενος Κανονισμός για τις εθνικές μονάδες ETIAS,

(β) καθορίζονται άλλες Αρχές εφαρμογής του νόμου (Αρχή εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης της εθνικής ενιαίας διεπαφής, Συνοριακή Αρχή, Αρχή μετανάστευσης, Κεντρικό σημείο πρόσβασης, Εντεταλμένες Αρχές και επιχειρησιακές μονάδες και η Εποπτική Αρχή), για άσκηση των αρμοδιοτήτων και εκπλήρωση των υποχρεώσεων που καθορίζει ο ως άνω αναφερόμενος Κανονισμός για τις Αρχές αυτές,

(γ) ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην προστασία δεδομένων,

(δ) προβλέπονται κυρώσεις, αδικήματα και ποινές καθώς και διαδικαστικές εγγυήσεις,

(ε) ρυθμίζονται άλλες ποικίλες διατάξεις.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240 στοχεύει να συμβάλει στη βελτίωση της εσωτερικής ασφάλειας, στην πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης, στην προστασία της δημόσιας υγείας και στη μείωση των καθυστερήσεων στα σύνορα, καθώς θα εντοπίζει τα πρόσωπα που ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο σε έναν από τους προαναφερόμενους τομείς πριν να φτάσουν στα εξωτερικά σύνορα. Το ETIAS θα εφαρμόζεται στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν χρειάζονται θεώρηση εισόδου.

Πριν να ταξιδέψουν, τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να λαμβάνουν άδεια ταξιδιού, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται με κάθε αίτηση θα ελέγχονται με αυτοματοποιημένο τρόπο σε βάσεις δεδομένων της ΕΕ και της Ιντερπόλ, ώστε να διαπιστώνεται αν συντρέχουν λόγοι άρνησης της άδειας ταξιδιού. Όταν δεν προκύπτει θετικό αποτέλεσμα από την αναζήτηση ή δεν εντοπίζονται άλλα στοιχεία που να απαιτούν περαιτέρω ανάλυση, η άδεια ταξιδιού θα εκδίδεται αυτόματα και άμεσα. Αυτό αναμένεται να συμβαίνει με τις περισσότερες αιτήσεις.

Όποτε προκύπτει θετικό αποτέλεσμα ή εντοπίζεται κάποιο στοιχείο που απαιτεί ανάλυση, η αίτηση θα αποστέλλεται στις αρμόδιες αρχές για μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία εντός 96 ωρών από την υποβολή της αίτησης ή, στις περιπτώσεις όπου ζητούνται πρόσθετες πληροφορίες, εντός 96 ωρών από τη λήψη των πληροφοριών αυτών. Πριν από την επιβίβαση, οι αερομεταφορείς και οι θαλάσσιοι μεταφορείς θα οφείλουν να επαληθεύουν αν οι υπήκοοι τρίτων χωρών που χρειάζονται άδεια ταξιδιού έχουν πράγματι στην κατοχή τους έγκυρη άδεια ταξιδιού. Η άδεια ταξιδιού δεν παρέχει αυτόματο δικαίωμα εισόδου ή παραμονής, η τελική απόφαση λαμβάνεται από τις συνοριακές αρχές. Κάθε άδεια ταξιδιού ισχύει για τρία έτη ή έως τη λήξη ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου που δηλώθηκε κατά την υποβολή της αίτησης, αν το έγγραφο αυτό λήγει νωρίτερα.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240 στοχεύει επίσης στον καθορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών και η Ευρωπόλ μπορούν να αντλούν πληροφορίες από τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο Κεντρικό Σύστημα ETIAS για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης και διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: ETIAS, Εναρμόνιση ΕΕ, Μεταναστευτικό
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα