Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου:

(α) με τη διαγραφή της απαίτησης από το άρθρο 3Γ αυτού, της έκδοσης κώδικα δεοντολογίας υπό μορφή Κανονισμών και την αντικατάσταση αυτής με την έκδοση κώδικα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ώστε να υπάρχει ευελιξία στον τρόπο καταρτισμού του.

(β) με την προσθήκη νέου άρθρου 4Α, το οποίο προβλέπει την έκδοση Διατάγματος από τον Υπουργό Οικονομικών για τροποποίηση του Παραρτήματος του Νόμου, ώστε να διευκολυνθεί η επικαιροποίησή του.

(γ) με την προσθήκη στο Παράρτημα του βασικού νόμου του «περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμου του 2022», ώστε να περιληφθεί στο πεδίο εφαρμογής του βασικού νόμου το εν λόγω νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: ΔΕΦΑ, Δημόσια Υπηρεσία, Ενέργεια
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

5 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

14 Ιουλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα