Ο περί της Δεύτερης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η αναθεώρηση του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να διασφαλιστεί συνταγματικά το δικαίωμα  όλων, περιλαμβανομένων και των επόμενων γενεών σε ένα υγιές και βιώσιμο περιβάλλον. Παράλληλα επιδιώκεται όπως παρασχεθούν διαδικαστικές εγγυήσεις, όπως είναι η αναγνώριση των δικαιωμάτων στην περιβαλλοντική πληροφόρηση και στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα περιβαλλοντικά θέματα, ώστε η προστασία που θεσπίζεται να καθίσταται πιο αποτελεσματική. Η εξαίρεση των περιβαλλοντικών ζητημάτων από τη γενική υποχρέωση απόδειξης άμεσου και προσωπικού έννομου συμφέροντος έγκειται στον ευρύ κοινωνικό χαρακτήρα του δικαιώματος σε ένα ασφαλές, καθαρό, υγιές και βιώσιμο περιβάλλον.

Με τη συμπερίληψη ενός αυτόνομου δικαιώματος η παρούσα πρόταση νόμου αποσκοπεί στον προοδευτικό εκσυγχρονισμό του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τρόπο που συνάδει με την ανάγκη προστασίας δικαιωμάτων της λεγόμενης τρίτης γενιάς που ονομάζονται «δικαιώματα αλληλεγγύης». Κάτι τέτοιο συνάδει με την τάση της διεθνούς κοινότητας για θεσμοθέτηση αυτόνομου δικαιώματος, όπως πρόσφατα επιβεβαιώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Στην απουσία ενός νομικά δεσμευτικού αυτόνομου δικαιώματος στο υγιές περιβάλλον, αριθμός διεθνών και δικαιοδοτικών  οργάνων έχει εφαρμόσει διαχρονικά τη θεωρία της «διαπερατότητας» των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει επιτρέψει δηλαδή την επίκληση ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων για την προστασία του δικαιώματος σε ένα υγιές περιβάλλον.

Οι μεταβαλλόμενες όμως συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο την οικολογική βιωσιμότητα του πλανήτη και συνακόλουθα την ανθρώπινη ζωή ορθά καθιστούν άμεση την ανάγκη αυτόνομης συνταγματικής αναγνώρισης και προστασίας του εν λόγω δικαιώματος, τάση που καταγράφεται διεθνώς.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Περιβάλλον-Οικολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Άριστος Δαμιανού

Ημερολόγιο

20 Ιανουαρίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα