Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε στην ασφαλιστέα απασχόληση μισθωτού δυνάμει των διατάξεων αυτού, να περιλαμβάνεται κατά τρόπο ρητό και αδιαμφισβήτητο και η απασχόληση για την οποία συνάγεται η ύπαρξη σχέσης εργοδότη-εργοδοτούμενου δυνάμει σύμβασης αγοράς υπηρεσιών ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή σύμβασης πώλησης υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης εργασιακής σύμβασης ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού ή της ονομασίας που της αποδίδεται, προκειμένου οι εργοδοτούμενοι να έχουν όλα τα δικαιώματα και ωφελήματα μεταξύ των οποίων και η πληρωμή των κοινωνικών τους ασφαλίσεων ως μισθωτοί και όχι ως αυτοεργοδοτούμενοι.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αντρέας Αποστόλου, Ηλίας Μυριάνθους, Κωστής Ευσταθίου

Ημερολόγιο

31 Μαρτίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα