Ο περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) Νόμου, ώστε να επεκταθεί το όριο συνταξιοδότησης των βουλευτών και των υπουργών στο εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας. Επιπρόσθετα, σκοπείται η εισαγωγή σχετικής πρόνοιας, ώστε η καταβολή σύνταξης βουλευτή και υπουργού σε πρόσωπο που έχει αναλάβει το αξίωμα του ευρωβουλευτή να αρχίζει μετά την αποχώρησή του από το εν λόγω αξίωμα, όπως ισχύει και στην περίπτωση του βουλευτή και του υπουργού. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Συνταξιοδοτικό
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αβέρωφ Νεοφύτου

Ημερολόγιο

7 Ιουλίου, 2016

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα