Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμου, ώστε να ρυθμιστεί το ζήτημα της ταυτόχρονης καταβολής σύνταξης και μισθού σε κρατικούς αξιωματούχους, με απώτερο στόχο να αποφευχθούν δικαιολογημένες κοινωνικές αντιδράσεις, αλλά και οποιεσδήποτε στρεβλώσεις με δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία και παράλληλα να επιτευχθεί συμμόρφωση με σχετική απόφαση του δικαστηρίου. 

Ειδικότερα, προτείνεται όπως, σε περίπτωση που αξιωματούχος ή συνταξιούχος αναλαμβάνει οποιοδήποτε λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση μετά την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου, αφενός να λαμβάνει την πλήρη μηνιαία σύνταξη που δικαιούται και αφετέρου, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία ή η υπηρεσία αυτού, μηνιαίο μισθό, αντιμισθία, αποζημίωση ή χορηγία ύψους χαμηλότερου από ό,τι θα λάμβανε κατά την ανάληψη του λειτουργήματος, του αξιώματος ή της θέσης, ώστε το ποσό που τελικά θα λαμβάνει, προστιθέμενο στη μηνιαία σύνταξή του, να ισούται με το ποσό του μηνιαίου μισθού που κανονικά θα λάμβανε. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Συνταξιοδοτικό
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αβέρωφ Νεοφύτου

Ημερολόγιο

7 Ιουλίου, 2016

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα