Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε στα πρόσωπα που επιλέγονται για φοίτηση στις στρατιωτικές σχολές στην Ελληνική Δημοκρατία τα οποία στη συνέχεια διορίζονται ως μέλη του Στρατού της Δημοκρατίας στην τάξη των οπλιτών κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους να παρέχεται ο μισθός του οπλίτη αντί μηνιαίου επιδόματος το οποίο τους παρέχεται σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Άμυνα, Αξιοματικοί-Υπαξιοματικοί
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Μαρίνος Σιζόπουλος

Ημερολόγιο

14 Μαρτίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα