Ο περί Διενέργειας Εράνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Διενέργειας Εράνων Νόμου, ώστε να καλυφθούν κενά της υφιστάμενης νομοθεσίας και να διασφαλιστεί ότι το φιλάνθρωπο αίσθημα των πολιτών της Δημοκρατίας δεν θα τυγχάνει εκμετάλλευσης από δόλιες, παραπλανητικές και παράνομες ενέργειες. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εράνοι
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Φωτεινή Τσιρίδου

Ημερολόγιο

14 Μαρτίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα