Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η ευχέρεια στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην προμήθεια φυσικού αερίου σε πελάτες, να συμβάλλονται με περισσότερους από έναν προμηθευτές αξιοποιώντας τις διαθέσιμες υποδομές.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις θα δύναται να συμβάλλονται ελευθέρως συνάπτοντας συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου, είτε υγροποιημένου είτε σε αέρια μορφή, με περισσότερους από έναν προμηθευτές, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε επικρατούσες στην αγορά οικονομικές συνθήκες.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εμπόριο, Ενέργεια, Εταιρείες, Φυσικό αέριο
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κυριάκος Χατζηγιάννης

Ημερολόγιο

6 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

17 Νοεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα